Tez No İndirme Tez Künye Durumu
642699
Bulgaristan göçmenlerinin yeme içme kültürü ve uygulanan yemek reçeteleri üzerine inceleme / A study on the food and drinking culture of Bulgarian immigrants and their recipes
Yazar:BURAK EGELİ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY GÖK
Yer Bilgisi: İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Ana Bilim Dalı / Gastronomi Bilim Dalı
Konu:Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts ; Sosyoloji = Sociology ; Turizm = Tourism
Dizin:Bulgaristan = Bulgaria ; Bulgaristan Türkleri = Bulgarian Turks ; Göçmenler = Emigrants ; Kültür = Culture ; Kültürel etkileşim = Cultural interaction ; Kültürleşme = Acculturation ; Yemek kültürü = Food culture ; Yemek pişirme = Cooking ; Yemek yemek = Eating
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
158 s.
Bu çalışmada, Bulgaristan göçmeni Türk vatandaşlarının yeme içme kültürleri ele alınmıştır. Çalışma kapsamında göç, gastronomi ve kültür kavramlarına ilişkin incelemeler yer almaktadır. Türk gastronomi tarihi ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye yönelik göçler tarihsel süreç içerisinde incelenmiş; göç, kültür ve gastronomi kavramları ilişkilendirilmiştir. Literatür çalışmalarının ardından muhacir vatandaşların yeme içme kültürleri ele alınmış, göç sonrası dönemde uyguladıkları yemek reçeteleri incelenmiştir. Bulgaristan göçmenlerinin Türkiye sınırları içerisinde uyguladıkları yeme içme kültürü, özel ve dini günlerdeki yeme içme alışkanlıkları, Bulgaristan göçmenlerine ait mönü kalemleri ele alınmıştır. Göçmen bireylere ait yeme içme kültürlerine dair araştırmalar içerik analizleri ve yarı yapılandırılmış mülakat teknikleri ile gerçekleştirilerek derlenmiştir. İçerik analizleri, yarı yapılandırılmış mülakat teknikleri ve derinlemesine görüşmeler sonucunda göç sonrası dönemde, göç edilen bölgelerde ve civarında yaşayan diğer bireyler ile etkileşim içerine girildiği, Bulgaristan göçmeni Türk vatandaşlarının özgün yemek reçetelerinin birçoğunun göç sonrasında revize edildiği saptanmıştır.
In this study, the eating and drinking culture (rituals) of Turkish citizens immigrating from Bulgaria has been handled. In this study the concepts of immigration, gastronomy and culture take part. The history of Turkish gastronomy and immigrations from Bulgaria to Turkey have bern examined historically and the concepts of immigration, culture and gastronomy are associated with each other. With the studies in literature the eating culture of Bulgarian immigrants and their recipes are examined after immigration era. The eating and drinking culture that the immigrants applied in Turkey, their eating habits on special and religious days, the menus that belong to Bulgarian immigrants are handled. The researches related with the eating and drinking culture of these immigrants are gathered together with semi structured interview techniques and content analysis. As a result of these content analysis, semi structured interview techniques and profound human contacts, during the era after the immigration it is stated that people had contacts with other people living in the area of immigration and around and many of the original recipes that Turkish citizens immigrating from Bulgaria are revised after the immigration.