Tez No İndirme Tez Künye Durumu
236417
Adli bilimlerde Lucilia Sericata larvalarının kullanımı / Using of Lucilia Sericata's larvae in forensic science
Yazar:GÜLDEN ONUR KONDAKÇI
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN ÇAKAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Fen Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Adli Tıp = Forensic Medicine
Dizin:Adli bilimler = Forensic sciences ; Adli tıp = Forensic medicine ; Entomoloji = Entomology ; Entomoloji = Entomology ; Kanıt = Argument ; Larva = Larva ; Lucilia sericata = Lucilia sericata ; Suç = Crime
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
67 s.
Böceklerin dekompozisyon sürecindeki önemi çok eski yıllardan beri bilinmesine rağmen Adli Entomoloji çerçevesinde kullanımı son yıllarda gittikçe büyük önem kazanmaktadır. Larvaların gelişim durumundan post-mortem sürenin saptanabildiği yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Adli Entomolojik öneme sahip olan türlerin yaşamsal davranışları incelendiğinde, cesetin ne kadar süredir değişik böcek türlerine maruz kaldığı da belirlenebilmektedir. Böceklerin cesete geliş zamanları çürümenin durumuna bağlıdır. Böcek türlerinin her aşaması için gelişimsel süre de tahmin edilebilir. Özellikle sıcaklık başta olmak üzere çevresel şartlardan oldukça etkilenmekte olduğu yine yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Adli Entomolojik açıdan önemli bir tür olan Lucilia sericata tipik olarak ölümden sonra cesete ilk ulaşan sinek türleri arasında yer almaktadır. Ayrıca bunların cesetler üzerinde bulunuşları ve burada geçirdiği zaman kriminal açıdan olayın aydınlatılması için çok önemlidir. Entomolojik uygulamada kabul edilen yöntemlerden biri de larva boyutlarının ölçülmesidir. Bu çalışmamızda, Lucilia sericata'nın yaşam döngüsünü laboratuvar koşullarında (in vitro) inceleyerek, erişkin sinekten yumurta elde edilmesiyle başlayarak larva, pupa ve yeniden erişkin forma dönüşünü adım adım deneysel olarak gözlemleyip belirli zaman aralıklarında larvalara ait boy ölçümlerini ortaya koyup, larvaların büyüme süreciyle ilgili kendi verilerimizi oluşturmak amaçlanmıştır. Çalışmamızda, 24 ºC, 27 ºC, 30 ºC ve 35 ºC' lerde büyütülen larvaların boy uzunlukları ölçülmüş ve bunlara ait büyüme eğrileri oluşturulmuştur. Elde edilen veriler istatistiksel olarak one-way ANOVA ve Post-Hoc Bonferroni testi ile karşılaştırılmıştır. İstatistiksel değerlendirmelere göre, farklı sıcaklıklarda büyüyen larvaların boy uzunluklarının ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Sonuçlarımız diğer araştırmacıların sonuçlarından farklılık göstermektedir. Bu durum, deney metodlarındaki veya canlının coğrafik dağılımındaki farklılıklardan dolayı olabilir. Bu çelışmanın zengin bir biyolojik çevreye sahip olan ülkemizde ileride yapılacak entomolojik araştırmalara adli bilimler açısından bir basamak oluşturacağını ve yargıya hizmette bulunabileceğini düşünmekteyiz.
Use of forensic entomology become important in recent years because insects play an important role in the decomposition process of the corpse. Many researches have been made in forensic entomology to predict time interval after death. Certain species of insects have evolved specialized in feeding on dead and decaying flesh, doing it in a predictable manner, allows forensic entomologist to determine how long a corpse has been exposed to insect. Colonization of a corpse by insects follows a reasonably predictable succesion of species and that developmental time for each stage is also predictable. Both of these principles are heavily influenced by enviromental conditions, particularly temperature. Blowflies such as Lucilia sericata, are typically the first organisms to arrive at a body after death. Common method in forensic entomology to examine the stage of development of the fly larvae. Therefore, for developing this technique in our country, we aim in this study to investigate Lucilia sericata?s life cycle in laboratory conditions. Immature development times of the L. sericata were studied in laboratory at four constant temparatures (24 ºC, 27 ºC, 30 ºC, 35 ºC). Age of the maggots estimated instantly from their length and growth curve built in each temperature. Data analyzed statistically by using one-way ANOVA and Post Hoc Bonferroni test. Significant results were obtained. The results vary from other investigators. Difference in data can be attributed to variation in experimental method and geographic diversity of species physiology. This study will create a footstep in future forensic entomological research in biologically-rich country like ours and will serve the justice system.