Tez No İndirme Tez Künye Durumu
502117
Farklı branşlarda düzenli spor yapan adölesan dönem öncesi 6-10 yaş grubu çocuklarda fiziksel uygunluk parametrelerinin karşılaştırılması / Comparison of physical fitness parameters preadolescence children aged 6-10 years exercising regularly in different branches
Yazar:KÜRŞAD ŞAHİN
Danışman: PROF. DR. SAMİ AYDOĞAN
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Ana Bilim Dalı / Egzersiz Fizyolojisi Bilim Dalı
Konu:Fizyoloji = Physiology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
129 s.
FARKLI BRANŞLARDA DÜZENLİ SPOR YAPAN ADÖLESAN DÖNEM ÖNCESİ 6-10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Kürşad ŞAHİN Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Aralık 2017 Danışman: Prof. Dr. Sami AYDOĞAN ÖZET Bu çalışmanın amacı 6-10 yaş arası adölesan dönem öncesi çocukların yaptıkları spor branşlarına göre fiziksel uygunluk ve performans açısından uygun gelişme içerisinde olup olmadığı incelemektir. Araştırmaya deney grubu olarak Ankara ilindeki spor okullarında en az 3 ay süresince ve haftada iki gün düzenli antrenman yapan, yaşları 8.66±1.35 olan basketbol (n=269), cimnastik (n=45), futbol (n=49) ve voleybol (n=98) branşlarından toplam n=461 sporcu ve kontrol grubu olarak aynı yaş grubundan 47 sedanter birey katılmıştır. Sporcuların fiziksel uygunluklarını tespit etmek için vücut kompozisyonu ölçümlerinden, antropometrik ölçümlerden ve sporcuların vücut tipini belirlemek için somatotiplendirmeden yararlanıldı. Yetenek ölçümleri için eurofit test bataryası uygulandı. Ayrıca sporcuların ve sedanterlerin aerobik ve anaerobik geri bildirimleri için, kan oksijen saturasyonu ve kan laktat değerleri ölçümlendi. Gerekli ölçüm ve hesaplamaların ardından bulunan değerlerin istatistiksel analizi için, SAS University Edition 9.4 istatistik programı kullanıldı. Sporcu gruplarından cimnastik sporcularının dengeli mezomorf vücut yapısında olduğu ve eurofit testlerinden denge ve esneklik testlerinde daha başarılı oldukları, futbol ve voleybol gruplarının cimnastik grubuna benzer ancak daha yağlı bir vücut tipine eğilimli olduğuna, basketbol grubunun mezomorfik endomorfi vücut tipinde olduğu, dayanıklılık ve patlayıcı kuvvet testlerinden daha yüksek puanlar aldığı tespit edilmiştir. Basketbol grubu ile aynı vücut tipinde olan sedanterlerin en düşük yetenek puanlarına sahip olduklarına ulaşılmıştır. Oksijen saturasyonu sonuçlarını incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Deney ve kontrol gruplarında kan laktat değerleri ile dayanıklılık test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulundu. Sonuç olarak düzenli spor yapan çocukların spor branşlarına özel çeşitli morfolojik, ve fizyolojik adaptasyonlar oluşturduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: Fiziksel Uygunluk, Somatotip, Adölesan Öncesi Çocuklar, Kan Laktat  
COMPARISON OF PHYSICAL FITNESS PARAMETERS PREADOLESCENCE CHILDREN AGED 6-10 YEARS EXERCISING REGULARLY IN DIFFERENT BRANCHES Kürşad ŞAHİN Erciyes University Institute Of Health Sciences Department Of Physiology Master's Thesis, December 2017 Advisor: Prof. Dr. Sami AYDOĞAN ABSTRACT The purpose of this study is to examine whether preadolescence children aged 6-10 years are in appropriate development in terms of physical fitness and performance compared to the sports branches performed. Total n=461 athletes from the branch of basketball (n = 269), gymnastics (n = 45), football (n = 49) and volleyball (n = 49) who were regularly trained in sports schools in Ankara for at least 3 months and two days a week, = 98) participated to the study as a experimental group and 47 sedentary individuals from the same age group participated to the control group. Body composition measurements, anthropometric measurements and somatotyping to determine the body type of the athletes were used to determine the physical fitness of the athletes. Eurofit test battery was applied for ability measurements. In addition, blood oxygen saturation and blood lactate values were measured for aerobic and anaerobic feedback of athletes and sedentaries. SAS University Edition 9.4 statistical program was used for statistical analysis of the values found after the required measurements and calculations. It has been determined hat gymnastics athletes from the athletes groups were in a balanced mesomorphic body structure and they were more successful in the balance and flexibility tests from the Eurofit tests, and the football and volleyball groups were similar body structure to the gymnastic group but they tended to more fatty body type, and the basketball group was mesomorphic endomorphic body type and they received high scores from the durability and explosive strength tests. It has been reached that sedentaries of the same body type as the basketball group had the lowest ability scores. When the oxygen saturation results were examined, no significant difference was found between the groups. There was a statistically significant correlation between blood lactate values and endurance test scores in experimental and control groups. As a result, it has been seen that children who exercise regularly have various morphological and physiological adaptations to sports branches. Key words: Physical Fitness, Somatotype, Preadolescence Children, and Blood Lactate