Tez No İndirme Tez Künye Durumu
440941
Türk ve Arnavutluk hukukunda milletlerarası hakem kararlarının tanınması ve tenfizi / Recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Turkish and Albanian law
Yazar:FATMIRA MULAJ
Danışman: PROF. DR. FERİHA BİLGE TANRIBİLİR
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Devletler Özel Hukuku Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Arnavutluk Hukuku = Albanian Law ; Hakem kararları = Arbitral awards ; Tenfiz = Enforcement ; Türk Hukuku = Turkish Law
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
92 s.
Tezimizin konusu, yabancı hakem kararlarının incelemesi olduğundan esas olarak yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi ele alınacaktır. Çalışmamızın amacı, öncelikle tahkim ile yabancı hakem kararı kavramlarını açıklamak ve milletlerarası tahkim sonucunda verilen yabancı hakem kararlarını tanıma ve tenfiz aşamasına değinilecektir. Arnavutluk'ta tahkim uygulaması çok yaygın ve gelişmiş olmadığı için Türk ve Arnavutluk hukukunda tahkim kurumu incelenecek ve özellikle yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi üzerinde durularak Arnavutluk hukuku bağlamında çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu açıdan iki farklı devletin mevzuatı ve uygulamasının ele alınması önem taşımaktadır. Türk Hukuku`nda yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizine ilişkin iki düzenleme mevcuttur: 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) ve 1958 Tarihli New York Sözleşmesi. Türkiye`de yabancı hakem kararları, temel olarak MÖHUK`un 60-63. maddelerindeki hükümlere göre tenfiz olunur. Günümüzde New York Sözleşmesi uluslararası hakem kararlarının tanınması ve tenfizi konusunda en önemli düzenleme olduğu için New York Sözleşmesi uygulama alanı dışında kalan milli sayılmayan hakem kararlarının Türkiye'de tanınması ve tenfizi MÖHUK hükümlerinin uygulanması söz konusu olur. Bu sebeple tezimizde, özellikle hakem kararlarının tenfiz reddi sebeplerini düzenleyen New York Sözleşmesi'nin V. maddesinin hükümleri bilgi verilmiştir.
The subject of this thesis is to consider foreign arbitral awards and mainly recognition and enforcement of foreign arbitral awards. The aim of this study is to explain the concept of arbitration, foreign arbitral awards and recognition and enforcement of this awards. The arbitration in Albania is primitive and not widely spread for this arbitration in Turkish and Albanian law will examined with special emphasis on recognition and enforcement of foreign arbitral awards. After this will be easy to put some solutions in the context of the Albanian law. According to this aspect it is important to study legislation in two different states. In Turkish Law, two regulations concerning the recognition and enforcement of foreign arbitral awards are available: Law no. 5718 International Private and Procedural Law and The New York Arbitration Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Nowadays, the New York Convention became the most important regulation for recognition and enforcement of the foreign arbitral awards thus, in Turkey the rest arbitral awards outside the application field of New York convention will be enforcement according to International Private and Procedural Law. Therefore in this thesis, the article V of the New York Convention will be particularly treated.