Tez No İndirme Tez Künye Durumu
630383
Montessori eğitmenlerinin sınıf yönetimi uygulamalarına yönelik görüşleri / Montessori educators' views about classroom management practices
Yazar:ELİF KURAL
Danışman: DOÇ. DR. REMZİYE CEYLAN
Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel Eğitim Ana Bilim Dalı / Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Fiziksel çevre = Physical environment ; Montessori, Maria = Montessori, Maria ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi öğretmenler = Preschool teachers ; Sınıf yönetimi = Classroom management ; Zaman yönetimi = Time management
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
169 s.
Ülkemizde yaygın olarak uygulanan okul öncesi eğitim programlarından biri de Montessori tarafından geliştirilmiş olan Montessori yaklaşımıdır. Hazırlanmış çevreye, bu çevreyi oluşturan materyallere ve hazırlanmış yetişkin olarak adlandırılan eğitmene çokça vurgu yapılan Montessori yaklaşımının eğitmenlerin sınıf yönetimi uygulamalarına etkisi göz ardı edilemez. Bu araştırma Türkiye'de resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarındaki Montessori eğitim yaklaşımının uygulandığı erken çocukluk sınıflarında görev yapmakta olan Montessori eğitmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin başvurdukları uygulamaların ve bu uygulamaları sınıf yönetimiyle nasıl ilişkilendirdiklerinin tespit edilmesi amacıyla, fenomenolojik yaklaşım benimsenerek nitel araştırma deseninde oluşturulmuştur. Eğitim ortamlarında fenomenolojik yaklaşım, katılımcıların belirlenen fenomen hakkındaki bilgi, algı, deneyim ve duygularını somut bir hale getirmek için kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında ele alınan fenomen, ülkemizde okul öncesi eğitim kurumları bünyesinde bulunan erken çocukluk kademesinde görev yapmakta olan Montessori eğitmenlerinin sınıf yönetimi uygulamalarıdır. Çalışma grubu, Montessori eğitmeni olan 13 okul öncesi öğretmeni ve usta öğreticiden oluşmaktadır. Çalışma grubunu belirlemek amacıyla "ölçüt örnekleme" yöntemi kullanılmıştır. Eğitmenlerin MEB'e bağlı anaokullarında veya anasınıflarında 3-6 yaş erken çocukluk kademesinde görev yapmaları, resmi olarak eğitim veren bir kurumdan Montessori eğitmen eğitimi almış ve bir yıllık staj sürelerini tamamlayıp sertifikalarını almaya hak kazanmış olmaları araştırmacı tarafından ölçüt olarak alınmıştır. Verilerin tümü 2019-2020 eğitim öğretim yılında toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve yapılandırılmış görüşme ve takip görüşmesi formları kullanılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler bireysel ve yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler; fiziksel ortamın düzenlenmesi, iletişim ve davranış yönetimi, zaman yönetimi ve plan ve program çalışmaları şeklinde dört boyut altında toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Montessori eğitmenlerinin bu dört boyuta yönelik uygulamalarının yapılmış olan çalışmalarla benzerlikleri ve farklılıkları bulunmakta ve eğitmenler bu uygulamaları sınıf yönetiminin üç temel öğesi olan "hazırlanmış çevre", "hazırlanmış yetişkin" ve "eğitici materyaller" ile ilişkilendirmektedirler. Elde edilen bulgular, alan yazındaki çalışmalar çerçevesinde tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sınıf Yönetimi Uygulamaları, Montessori Eğitmeni, Fiziki Ortamın Düzenlenmesi, İletişim ve Davranış Yönetimi, Zaman Yönetimi, Plan ve Program Çalışmaları, Fenomenolojik Çalışma
One of the pre-school education programs widely implemented in our country is the Montessori education approach developed by Montessori. The impact of the Montessori approach, which places a lot of emphasis on the prepared environment, the materials that make up this environment, and the prepared adult instructor, on the classroom management practices of instructors, cannot be ignored. In order to determine the applications applied to classroom management by Montessori instructors working in early childhood classes where Montessori education approach is applied in public and private preschool education institutions in Turkey, this research was created in a qualitative research pattern by adopting a phenomenological approach. In educational settings, the phenomenological approach is used to make concrete the participants ' knowledge, perception, experience and feelings about the identified phenomenon. The phenomenon covered in this study is the classroom management practices of Montessori instructors who are working at the early childhood level within preschool education institutions in our country. The Working Group consists of 13 preschool teachers and master instructors who are Montessori instructors. The "criteria sampling" method was used to determine the Working Group. It is taken as criteria by the researcher that the instructors are employed in the kindergarten or kindergarten level of 3-6 years of early childhood, have received Montessori instructor training from a formal educational institution and have completed one-year internship periods and have earned the right to receive their certificates. All of the data were collected in the 2019-2020 school year. Personal data form and structured interview and follow-up interview were used as data collection tools. Interviews with participants were conducted individually and face-to-face. The data obtained; it is collected under four dimensions in the form of the regulation of the physical environment, communication and behavior management, time management, and plan and program studies. According to the results of the research, Montessori instructors ' applications for these four dimensions have similarities and differences with the studies that have been done, and they relate these practices to the three basic elements of classroom management: "prepared environment", "prepared adult" and "learning materials". The findings were discussed within the framework of the studies in the field. Keywords: Classroom Management Practices, Montessori Educator, Regulation of Physical Environment, Management of Communication and Behavior, Time Management, Plan and Program Studies, Phenomenological Study