Tez No İndirme Tez Künye Durumu
191064
Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş grubundaki çocukların oyun ve çalışma (iş) ile ilgili algılarının incelenmesi / Analyze the perceptions related to play and work of 6 year old children attending pre-school education
Yazar:ŞULE ERŞAN
Danışman: PROF.DR. FATMA ALİSİNANOĞLU
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
99 s.
iOkul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Grubundaki ÇocuklarınOyun Ve Çalışma( ş) le lgili Algılarının ncelenmesiÖZETBu çalışmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaşgrubu çocuklarının oyun ve çalışma ile ilgili algılarının incelenmesidir. Araştırmaya,Ankara li Çankaya ilçesinde bulunan ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarınadevam eden 170 kız 192 erkek olmak üzere 362 çocuk katılmıştır. Yapılan çalışmadayarı yapılanmış nitel görüşme tekniği kullanılmıştır.Bu araştırmanın amaçları doğrultusunda verileri toplamak için;Çocuklarınkimlik bilgileri ve sorulan açık uçlu sorulara yönelik görüşlerinin kaydedildiği veritoplama kayıt formu ve görüşme sırasında çocuklara gösterilecek çeşitli sınıf içioyun ve çalışma etkinliklerini içeren 16 fotoğraf olmak üzere iki ayrı veri toplamaaracı kullanılmıştır. Çocuklarla görüşme, birebir araştırmacı tarafından sınıf dışındabelirlenen ve kimsenin bulunmadığı sessiz bir odada yapılmıştır. Her çocuğafotoğraflarla ilgili aynı sorular sorulmuş, çocukların açıklamalarısınırlandırılmamıştır. Araştırmanın amacı çocukların oyun ve çalışma hakkındakideneyim, bilgi ve beklentilerinin ortaya konması olduğundan, onlara fotoğraflardagördükleri doğrultusunda oyun ve çalışma seçeneklerini ?neden? seçtikleri sorularakalgıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştırAraştırma sonucunda okulöncesi eğitim kurumuna devam eden altı yaşgrubundaki çocukların kendilerine gösterilen oyun ve çalışma içerikli fotoğraflardaoyun ve çalışmayı birbirinden ayırt edebildikleri görülmüştür..Bulgular değerlendirildiğinde çocukların fotoğraflarda oyuncak gördüklerizaman ?oyun?, gerçek malzeme gördüklerinde ise ?çalışma? dedikleri görülmüştür.Diğer taraftan öğretmenin bulunduğu oyun ortamlarının bazı çocuklar tarafındanoyun, bazıları tarafından çalışma olarak algılandıkları belirlenmiştir.
iiAnalyze the Perceptions Related to Play and Work of6 year old Children Attending Pre-School EducationABSTRACTThe aim of this research is analyze the perceptions related to play and work of6 year old children attending pre-school education. A total of 362 (170 girls and 192boys) attending primary schools in Çankaya,Ankara participated in this research. Inthe study carried out, a semi-structured qualitative interview technique has beenused.To collect the data with respect to the aim of this research, two seperate datacollections instrument were used; a,data collection registration form on whichchildren?s identification information and their views on the open-ended questionsasked were recorded, and 16 photograps of in class situations, diffrent play and workactivities to be shown to children during interviews. The interviews with childrenwere carried by the researcher herself outside of class in a quiet room where therewas no-one. Each child was asked the same questions about the photos, and theirexplanations were not limited. Since the aim of the study is to reveal the experience,knowledge and expectations of children concerning play and work, their perceptionshave been tried to be revealed by asking them ?why? they chose the play and workalternativies in line with the photos they saw.As a result of the study, it has been found that the 6-year old group childrenhave distunguished between play and work in photos they were shown. When thefindings were evaluated, it was observed that children indicated ?play? when theysaw a toys in the photos, and ?work? when they saw a real equipment. On the otherhand, it was found that some of the play environment in which the teacher waspresent were indicated as ?play? by some children and ?work? by others.