Tez No İndirme Tez Künye Durumu
367819
Ermek Tursunov'un filmlerinde şamanizm ögeleri / Shamanism elements in the Ermek Tursunov's film
Yazar:FATMA UMAY ÖÇKOMAZ
Danışman: DOÇ. DR. ALİ SELÇUK
Yer Bilgisi: Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrasya Çalışmaları Ana Bilim Dalı / Orta Asya Bilim Dalı
Konu:Halk Bilimi (Folklor) = Folklore
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
128 s.
Bu tezde, Ermek Tursunov'un filmlerindeki Şamanizm ögelerinin varlığı incelenmiştir. Ermek Tursunov'un, Gelin (Келін-Kelin) ve İhtiyar (Шал-Şal) adlı filmlerinde Şamanizm'in ögelerinin varlığı ve bunların ne manada kullanıldığı, bu tezin konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Ermek Tursunov'un Gelin (Келін-Kelin) ve İhtiyar (Шал-Şal) filmlerindeki Şamanizm'e ait ögeleri tespit etmektir. Kazakistan bağımsız olduktan sonra, dünyaya adını duyurduğu alanlardan birisi de hiç kuşkusuz sinemadır. Bağımsızlık sonrası süreçte 'Kazak Yeni Dalga' olarak adlandırılan akımın içerisindeki yönetmenlerden biri olan Ermek Tursunov'dur. Ermek Tursunov'un filmleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde Kazak Türklerinin kültürüne, diline, dinine ait izleri bulmak mümkündür. Ermek Tursunov, süreci Kazak Türklerinin ortaya çıktığı 15. yüzyılla sınırlı kalmaz. Türk halklarının başlangıcıyla bir tutar. Gelin'de bunu net olarak görmek mümkünken; İhtiyar'da bu geçmiş cümlelere saklanmıştır. Bu tez çalışması, geçmiş değerlerin günümüzde üretilmiş filmlere yansımasını ve Kazak Türklerinin hayatındaki Şamanizm'e ait olan ögelerin varlığı konusunu ele almıştır. Bu filmlere bakıldığında oluşan düşünce; Şamanizm'e ait ögeler çeşitli etkilenmelere, çeşitli kabul edişlere rağmen Kazak Türklerinin hayatında varlığını koruduğu yönündedir. Kazak Türkleri arasında-büyük çoğunluğu-Şamanizm'e bir din nazarıyla bakılsa da bu ögeler kültürel bir nitelik kazanmıştır. Şamanizm ögeleri gündelik yaşam pratiklerine dahil olmuştur. Şamanizm'in, İslamiyet'in kabulünün ardından etkisini yitirip, kimi ögeleri dönüşse de hâlâ varlığı görülmektedir. Anahtar Kelimler: Kazak Yeni Dalga, Ermek Tursunov, Şal, Kelin, Şamanizm
The existence of elements of Shamanism was investigated in Ermek Tursunov's films in this thesis. The existence of elements of Shamanism and which meaning it used are compose the subject in Ermek Tursunov's film named Bridge and Old, of this thesis. The main purpose of this study is, to identify elements of Shamanism in Ermek Tursunov's film named Bridge and Old. Kazakhistan has made name of one of the fields in world, is undoubtedly cinema, after it became independent. The Ermek Tursunov was one of the director who called trend of 'Kazakh New Wawe'in the period after independence. It is possible to find the trail of Kazakh Turks culture, language and religion when formed an estimate of Ermek Tursunov's film as a whole. The process of Ermek Tursunov, is not limited to appearence of Kazakh Turks in 15th century. It holds with lounch of the Turkish people. While it is possible to see clearly on bridge; it is hidden in passed sentences on hold. The study of this thesis approached to reflection of past values to produced films in todays and issue of existence of elements of Shamanism in Kazakh Turks lives. To ocur idea when examined to this films is; the elements of Shamanism protected its existence in Kazakh Turks eventhough various response and various conceding. This element have gained as a cultural qualification between Kazakh Turks even if the Shamanisim was looked at as a religion by . The elements of Shamanism has been involved in daily practical life. Even Shamanism last effect after the adoption of Islam and changed some elements, it is still continues its existence. Keywords: Kazakh New Wave, Ermek Tursunov, Shal, Kelin, Shamanism