Tez No İndirme Tez Künye Durumu
439807
Kültürel sermaye, beşeri sermaye ve sosyal sermayenin girişimci kişilik özelliklerine etkisi: İç Anadolu Bölgesi genç girişimciler kurulu örneği / The effect of cultural capital, human capital and social capital on entrepreneurial characteristics: The case of young entrepreneurs council of Central Anatolia Region
Yazar:MUHAMMET SAYGIN
Danışman: PROF. DR. HİMMET KARADAL
Yer Bilgisi: Aksaray Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Beşeri sermaye = Human capital ; Girişim = Interference ; Girişimciler = Entrepreneurs ; Girişimcilik = Entrepreneurship ; Kişilik özellikleri = Personality traits ; Kültürel sermaye = Cultural capital ; Sosyal sermaye = Social capital
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2016
244 s.
Günümüz rekabetçi iş dünyasında maddi sermaye unsurlarından ziyade maddi olmayan sermaye özellikleri girişimciler için büyük önem taşımaktadır. Kültürel sermaye, bireylerin aile ortamından başlayan seçimleri ile şekillenen özelliklerini ifade etmektedir. Beşeri sermaye bireylerin öz yeterliklerini açıklarken sosyal sermaye bireylerarası ilişkileri vurgulamaktadır. Girişimciler, görülmeyeni görme özellikleri ve risk alabilme yetenekleri sayesinde içinde bulundukları toplumun şekillendirilmesinde büyük rol oynayan aktörlerdir. Girişimci kişilik özelliklerinin incelenmesi ve maddi olmayan sermaye unsurlarının girişimcilik üzerindeki etkisinin belirlenmesi yeni girişimcilerin ortaya çıkmasında önemli bir role sahip olacaktır. Çalışmada, kültürel sermaye, beşeri sermaye ve sosyal sermaye unsurlarının girişimci kişilik özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Araştırma verileri TOBB İç Anadolu Bölgesi Genç Girişimci Kurul Başkanlıkları'na bağlı İcra Komitesi üyelerinden elde edilmiştir. Araştırmada açıklayıcı karma araştırma yöntemi tercih edilmiş ve bu sayede nicel verilere ek olarak nitel veriler araştırma sürecine dâhil edilmiştir. 131 katılımcıdan basit tesadüfî örneklem yöntemiyle elde edilen nicel veriler, araştırma boyutları arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde kullanılmıştır. Görüşme yöntemiyle elde edilen veriler nitel araştırma yöntemleri çerçevesinde ele alınmıştır. Araştırmanın temel dayanağı girişimci kişilik özelliklerinin kültürel sermaye, beşeri sermaye ve sosyal sermaye özellikleri tarafından etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesidir. Ayrıca sosyo-demografik özelliklerin girişimci kişilik özelliklerine, kültürel, beşeri, sosyal sermaye özelliklerine olan etkisi belirlenmek istenmiştir. Araştırma sonunda nicel verilerden elde edilen bulgulara göre kültürel sermaye özellikleri girişimci kişilik özelliklerini istatistikî olarak pozitif şekilde etkilemektedir. Sosyal sermaye özelliklerinin etkisi kısmi düzeyde gerçekleşirken beşeri sermaye özelliklerinin girişimci kişilik özelliklerine herhangi bir etkisi tespit edilememiştir.Maddi olmayan sermaye türleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde kültürel sermaye ile sosyal sermaye özellikleri arasında istatistikî olarak pozitif yönlü ilişkiye rastlanmıştır. Nitel verilerden elde edilen bulgulara göre girişimcilik sürecinde cesaret ve azim kavramları önem taşımaktadır. Ayrıca, para kazanma arzusu en önemli girişimcilik nedeni olarak ortaya çıkmıştır. Çalışma, nicel verilerin desteklenmesi amacıyla nitel verilerin analiz sürecine dâhil edilmesi, girişimciliğin görüngü olarak ele alınıp fenomonolojik araştırma süreci çerçevesinde değerlendirilmesi ve maddi olmayan sermaye unsurlarının bir arada ele alınması gibi özellikleri bakımından işletme literatüründe özgünlük taşımaktadır.
In today's competitive business world, intangible capital sources for the entrepreneurs are more important than tangible ones Cultural capital identifies the features formed by the attitudes and choices of the families. As human capital expresses the core competences of the individuals, social capital emphasizes interpersonal relationships. Entrepreneurs play an important role on the formation of the public by their ability to see the unseen and take the risks. Entrepreneurial characteristics of the entrepreneurs should be analyzed so that the findings of the studies might be used and play an important role on the rise of possible entrepreneurs. In this study, the effects of cultural capital, human capital and social capital features on the entrepreneurial characteristics. The data have been collected from the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey, Young Entrepreneurs Council's Executive Board Members. Explanatory mixed method has been chosen as a research methodology hence qualitative data obtained from interviews have been used as a supporting tool for the quantitative data. Collected data from 131 participants have been used in order to analyze mentioned relationships between the dimensions of the research. The main state of the study is to determine if there is a relationship between cultural capital, human capital and social capital features and entrepreneurial characteristics of the participants. Besides that, socio-demographical features have also been analyzed in the light of these dimensions. When the quantitative analysis results have been taken into consideration, it has been found that cultural capital features of the participants have a statistically positive effect on entrepreneurial characteristics. Also, social capital features have statistically positive but limited effect on entrepreneurial characteristics nevertheless human capital features do not have any effectiveness on them. When the relationship among intangible capital features is analyzed, it has been found that there is a statistically positive relationship between cultural and social capital features. Qualitative data results have shown that courage and determination are the main factors underlying entrepreneurial process and financial gains are the vital reasons for entrepreneurship. The study might be regarded as unique thanks to the features such as qualitative data has been used in order to support the data taken from quantitative ones, intangible capital features have been taken into consideration simultaneously and entrepreneurship has been regarded as phenomenon.