Tez No İndirme Tez Künye Durumu
504595
Türkiye'deki kurum bakımında büyümüş bireylerin psikolojik dayanıklılık (yılmazlık) düzeylerinin incelenmesi / Investigating the resilience degrees of individuals who grew in institutional care in Turkey
Yazar:AYŞE ŞEYMA TURGUT
Danışman: PROF. DR. YASEMİN ÖZKAN
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Kurum bakımı = Institional care ; Psikolojik dayanıklılık = Hardiness on psychological ; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu = Social Services and Child Protection Agency ; Sosyal hizmet kurumları = Social service institutions ; Sosyal hizmetler = Social services ; Yılmazlık = Resiliency
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
146 s.
Bu araştırmanın amacı kurum bakımından ayrılan bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin değerlendirilmesidir. Kurum bakımından ayrılan bireylerin psikososyal sağlık yönünden güçlenmesi ve kurum dışındaki hayata uyum sağlayabilmesi, sosyal destek sistemlerinin işlevsellik kazanması ile mümkün olabilir. Araştırmada nicel araştırma tasarımı kullanılmıştır. Araştırma örneklemi, Hayat Sende Derneği'ne kayıtlı, çalışmaya katılım için gönüllü kurum bakımından ayrılan bireylerden ve bu bireyler aracılığıyla kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşılan kurum bakımından ayrılan diğer bireylerden oluşmaktadır. Kurum bakımından ayrılan bireylerin sosyo-demografik özelliklerini ortaya koymak için araştırmacı tarafından hazırlanan Sosyo-demografik form, psikolojik dayanıklılık düzeyini ortaya koymak için Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kurum bakımından ayrılan 107 bireye ulaşılmış ve katılımcılardan toplanan veriler SPSS Statistics 23 (Statistical Package for the Social Sciences) adlı bilgisayar programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, minimum, maksimum), kategorik değişkenler için ise sıklık dağılımları (sayı, yüzde) verilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki ve anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesi için t ve ANOVA testleri kullanılmıştır. Kurum bakımından ayrılan bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin, kurum bakımına alınma yaşına, kurum bakımından ayrılma yaşına ve sorun yaşadığı dönemde yardım görme durumuna göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Anahtar Sözcükler Yılmazlık, dayanıklılık, kurum bakımı, kurum bakımından ayrılan birey.
The aim of this research is to evaluate the resilience degree of care leavers. Gaining strength of care leavers in terms of psychosocial health and getting into the life out of institution may be possible by means of social support systems' get functionality. Quantitative method was used in the research. The study sample consists of voluntary care leavers registered to Hayat Sende Association and the other care leavers that reached by way of these care leavers by using snowball sampling. To reveal the sociodemographic characteristics of care leavers Socipdemographic Form that prepared by the researcher and to reveal the resilience degree of care leavers The Resilience Scale for Adults were used as a data collecting tool in this study. Within the scope of the research, it has reached 107 care leavers and the datas collected from the participants were analyzed by a computer program called SPSS Statistics 20 (Statistical Package for the Social Sciences). According to variables percent values, avarage values and standard deviation value were identified. To identify whether there is significant distinction and relation among the variables or not, t and ANOVA tests were used. It was found that the resilience degree of care leavers vary according to the age of taken under care, the age of leaving care and the status of receiving help in the period of having difficulty. Key Words Resilience, hardiness, institutional care, care leaver.