Tez No İndirme Tez Künye Durumu
358544
Koruyucu aile hizmeti ve toplumsal farkındalık: Çanakkale ili örneği / Foster family services and social awareness: The example of the province of Çanakkale
Yazar:SABİHA KUŞ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MAHİR GÜMÜŞ
Yer Bilgisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services ; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
Dizin:Farkındalık = Awareness ; Koruyucu aile hizmeti = Foster care service ; Toplumsal farkındalık = Social awareness ; Çanakkale = Çanakkale
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
224 s.
Türkiye'de korunmaya muhtaç çocuklar için bir bakım yöntemi olan koruyucu aile yanında bakım modelinin yaygınlaştırılması ve geliştirilip tanıtılması önem taşımaktadır. Sokakta yaşayan, ağır şartlarda çalışan veya kimsesiz, yardıma/ korunmaya muhtaç çocuklara karşı toplumun bilinçlendirilmesi, duyarlı olması ve bu çocukların topluma tekrar kazandırılması için çalışmalar yapılması gerekmekte bu da ancak toplumsal farkındalık ile mümkün olabilmektedir. Korunmaya muhtaç çocukların bir aile yanında bakımı çocuğun topluma tekrar kazandırılabilmesi için en geçerli yoldur. Bu nedenle çeşitli nedenlerle öz ailesi tarafından bakılamayan çocuklar için oluşturulan koruyucu aile hizmeti açısından toplumsal farkındalık oluşturmak oldukça önemsenmesi gereken bir konudur. Bu çalışmanın amacı; korunmaya muhtaç çocukların aile sevgisi ile büyümesini ve her türlü gelişimini aile ortamında sağlamasını hedefleyen koruyucu aile hizmetinin, ülkemizdeki yasal boyutu ve uygulamaları çerçevesinde genel bir değerlendirmesinin yapılması ve koruyucu aile hizmetine ilişkin kamuoyunun farkındalığının ve bakış açısının Çanakkale ili örneğinde araştırılmasıdır. Çanakkale halkının koruyucu aile hizmetine ilişkin farkındalığını ve bakış açısını belirlemek için Çanakkale il merkezinde 10 Temmuz 2013 – 10 Ekim 2013 tarihleri arasında anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, basit tesadüfi örnekleme ile ulaşılan 650 kişinin soru kağıdına/anket formuna verdiği cevaplara göre oluşturulmuştur. Soru kağıdı/anket formu; örneklemin demografik özelliklerini, yaşam standartlarını, aile yapısını, yakın çevresinde korunmaya muhtaç çocukların varlığını, devletin korunmaya muhtaç çocuklara yönelik uygulamalarının yeterliliğini ve koruyucu aile hizmetine ilişkin bakış açısını araştıran sorulardan oluşmaktadır. Çalışmada örnekleme ilişkin veriler grafik, yüzde ve frekanslar ile betimlenmiştir. Profil betimlemesinin yanı sıra bazı nedensellik ilişkileri de incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical Package For Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanılmıştır. Bazı değişkenler arasında ilişki olup olmadığını ki-kare analizi ile sınanmıştır.
Maintenance should be expanded, developed and introduced in addition to foster care for vulnerable children in Turkey. It needs to be done for community's awareness and to be sensitive to these children reintegrated into society work against the living on the streets, heavy duty or homeless, help / children who need protection but it is only possible via social awareness. A family-based care for children in need of protection of the child is the most valid way to be reintegrated into society. Therefore, to create social awareness is an important issue in terms of foster care services for children who can not be cared for by their own families for various reasons. The purpose of this study is to investigated the viewpoints of the foster family services and public awareness and to be done an overall assessment fort he applications and legal aspects in our country and foster family service aims to provide of vulnerable families of children with the love of growth and development of any type of family environment in the example of the province of Canakkale. As well as the current foster family service evaluation in Canakkale province, the Canakkale people's foster care service perspective to determine, the foster family service survey was administered to Canakkale people between the dates 10 July, 2013 - 10 October, 2013. The resulting findings was created based on the responses which are accessed by a simple random sample of 650 persons in the survey form. The survey used in the research was composed of questions that investigated against the view of foster family services, the presence of the children that need of protection in the nearby vicinity, the information about wife and child if the person is married, the living standards, family structure, the adequacy of the state's children who need protection applications and the demographic characteristics of the sample. Data for the study sample chart was depicted with frequency and percentage and chart.It was also investigated profile descriptions as well as some of the causalities. Analysis of the data obtained in this study was taken form by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 17.0 software. Chi-Square test was used to determine whether there is a dependency between variables in the study.