Tez No İndirme Tez Künye Durumu
194849
Yetiştirme yurdunda kalan gençlerin ergenlik sorunları ve başetmeleri / Adolescent problems and coping behaviours of adolescents who live in orphanage
Yazar:ELİF ASIK
Danışman: Y.DOÇ.DR. FATMA AKINCI (YILMAZ)
Yer Bilgisi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Ana Bilim Dalı
Konu:Hemşirelik = Nursing ; Romatoloji = Rheumatology ; Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
103 s.
ÖZETBu çalışma, yetiştirme yurtlarında kalan gençlerin ergenlik sorunlarını ve başetmeyöntemlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın örneklemiSosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Bolu il merkezindeki zzet BaysalVakfı Huzurevi ve Kız Yetiştirme Yurdunda ve Düzce il merkezindeki Erkek YetiştirmeYurdunda kalan 12-19 yaşlarında 87 ergenden oluşmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacıtarafından geliştirilen Öğrenci Bilgi Formu, Ergen Problem Tarama Listesi ve ErgenlerdeSorunlarla Başa Çıkma Ölçeği aracılığıyla, gözlem altında anketlerin uygulanmasıylatoplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bir istatistik programında değerlendirilmiştir.Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi(ANOVA), Kruskal-Wallis testi, Scheffe testi, Mann-Whitney U testi ve korelasyon katsayısıkullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yetiştirme yurdunda yaşayanergenlerde en fazla güçlük yaşanan alan gelecekle ilgili düşünce ve istekler alanıdır ve en çokkullanılan başetme yöntemleri kendini geliştirme, duygusal rahatlama ve sorunu ciddiyealmama/şaka yapmadır. Erkeklerde karşı cinsle arkadaşlık ve cinsel problemleri öğrenme,akademik başarısı yetersiz olanlarda psikolojik gelişim problemleri daha fazladır. Sorunlarlabaşetmede madde kullanma yöntemi erkeklerde, okula devam etmeyenlerde, anababasının herikisi de ölmüş olanlarda, sigara içenlerde, olumsuz duyguları dışa vurma erkeklerde dahafazla kullanılmaktadır. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).Ergenlik problem alanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır (p<0.05). Psikolojikgelişim problemleri arttıkça olumsuz duyguları dışa vurma, gelecekle ilgili düşünceler veistekler arttıkça sorunu ciddiye almama/şaka yapma ve duygusal rahatlama daha çokkullanılmaktadır. Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin hemşireden almak istedikleri eğitimkonuları hastalıklar ve ergenlik dönemi değişiklikleridir. Sonuçlar doğrultusunda, yetiştirmeyurdunda kalan ergenlerin düzenli izlenmeleri, sorunlarının çözümünde danışmanlık verilmesive başetmelerinin güçlendirilmesi önerilmiştir.Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Yetiştirme Yurtları, Başetme davranışları
ABSTRACTThis descriptive study was done to determine the adolescence problems and coping methodsof adolescents who live in orphanages. The sample of the study composed of 87 adolescentboys and girls between 12-19 ages who live in zzet Baysal Foundation Rest Home and Girl?sOrphanage and Boy?s Orphanage in Düzce City Center which are under the authority ofSocial Services and Child Protection Association. The data of the study was collected byStudent Information Form which was developed by the researcher, Adolescence ProblemsScanning List and The Scale Of Coping with the problems in adolescence. The questionnaireswere filled in under researcher?s observation. The data obtained from the study was assessedin a statistical program. Persentage, mean, standart deviation, t test, one way ANOVA,Kruskal-Wallis, Scheffe test, Mann-Whitney U test and correlation were used to analyse thedata. According to the results of the study the most problematic field has been experienced bythe orphanage adolescents is thoughts and demands about future and the most used methodsare self developing, emotional relaxation and not to take the problem serious/making jokes.Making friends with the opposite gender and learning sexual problems are more seen in boysand psychological development problems is more in academically insufficient group. Usingdrugs as a coping method is more seen in these groups: boys, the ones who don?t attendschool, who lost their parents, who smokes, boys show their negative feelings more than girls.The difference between groups is statistically significant (p<0.05). There is a possitivesignificant relation between adolescence problem fields (p<0.05). The more psychologicdevelopment problems, we found the more negative emotional reactions; the more thoughtsand demands about future, we found the more not taking problems serious/making jokes andemotional relaxation. The adolescents in orphanage want to learn diseases and differences inadolescence from nurses. With direction of our results, were suggest, that adolescence inorphanage should be observed regularly, they should be given consultants for solving theirproblems and they should be strengthened for coping behaviors.Keywords: Adolescence, Orphanages, Coping Behaviours.