Tez No İndirme Tez Künye Durumu
441237
Yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler ile aile yanında kalan ögrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin karşılaştırılması / The comparison of the stage of social anxety of the children who stay in an orphanage and the children who live with their parents
Yazar:HAYRİ ÜVEYS MERALER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN EBADİ
Yer Bilgisi: Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Aile hayatı = Family life ; Sosyal fobiler = Phobia-social ; Sosyal kaygı = Social anxiety ; Yetiştirme yurtları = Orphanages ; Öğrenciler = Students
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
63 s.
Bu araştırmanın temel amacı yetiştirme yurdunda kalan öğrenciler ile, ailesi yanında kalan öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin incelenerek karşılaştırılması ve sosyodemografik etkenler açısından farklılıkların incelenmesidir. Tarama modeli olan bu çalışmada Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği ve araştırmacının hazırladığı bir kişisel bilgi formu kullanılmıştır.Araştırmanın evrenini yetiştirme yurdunda yaşayan çocuklar ve ailesinin yanında yaşayan çocuklar oluşturmaktadır.Bu araştırmanın örneklemini 30'u ailesinin yanında yaşayan çocuklar ve 25'i yetiştirme yurdunda yaşayan çocuklar oluşturmaktadır. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular göre ailesinin yanında yaşayan çocukların sosyal fobi düzeylerinin çok şiddetli olduğu görülmüştür. Ayrıca bu çocukların kaygı düzeyleri arttıkça; kaçınma düzeylerinde artmakta olduğu görülmektedir. Yetiştirme yurdunda yaşayan çocukların kaygı düzeyleri arttıkça; kaçınma ve sosyal fobi düzeylerinde artmakta olduğu görülmektedir. Sonuç olarak kaygı düzeyi, kaçınma ve sosyal fobi düzeyleri arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular literatür ışığında değerlendirilmiş olup gerekli öneriler yapılmıştır.
The main purpose of this research is to compare the social anxiety levels of the children who live in the orphanage and the ones who live at their homes and to examine the differences by means of sociodemographic factor. Leabowitz social Anxiety Scale and personal verse form which was prepared by the researcher was used in this study which is a scanning model. This study's context is formed with the children who live in orphanage and the children who live with their families. This study's sample is formed with thirty children who live with their parents and twenty five children who live in an orphanage. According to the findings that we got from our study,iy can be seen that the children who live with their parents have a severe condition of sociophobia. Once the anxiety of the children who live in an orphanage increases,their avoidance and sociophobia also increases. As a result, it is detected that there is a positive directional relationship among the stage of anxiety, avoidance and sociophobia. The findings were evaluated in the light of literature and necessary suggestions were made.