Tez No İndirme Tez Künye Durumu
434445
Sivil toplum kuruluşlarının çocuk koruma uygulamalarındaki rolü ve dünyada kurum bakımına güncel yaklaşımlar / The role of non-governmental organizations in child protection practices and contemporary approaches to residential care in the world
Yazar:MELİKE BOZTİLKİ
Danışman: DOÇ. DR. AYŞEGÜL YAKAR ÖNAL
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı / Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Kurum bakımı = Institional care ; Sivil toplum örgütleri = Nongovernmental organizations ; Çocuk bakımı = Child care ; Çocukların korunması = Child protection
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
160 s.
Dünyada koruma altına alınan çocuk sayısı arttıkça, koruma altındaki bu çocuklara nasıl bir bakım verilmesi gerektiğiyle ilgili soru da büyümektedir. Herhangi bir sebeple korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocuklarla ilgili en yaygın uygulamalardan birisi, kurumda çocuk bakımıdır. Geçmişte –bugüne kıyasla- oldukça az sayıda çocuğa verilen kurumda bakım hizmeti, özellikle iki büyük dünya savaşından sonra daha yaygın şekilde kullanılmaya başlanmış; ironik bir şekilde kullanımı ve (ve bazı ülkelerde kalitesi arttıkça) çocuklar üzerindeki verimliliğine ilişkin güven azalmaya başlamıştır. Kurum bakımı zamanla uygulanılması 'son çare' olarak düşünülen bir bakım modeli haline gelmiş; bilimsel çalışmalarla'çocuk-bakım veren' ilişkisinin önemi anlaşıldıkça, aile temelli bakım modellerine doğru bir yönelim oluşmuştur. Ancak aile temelli bakım modellerinin pek çok ülkede umulan başarıyı yakalayamaması ve toplumların içinden geçtiği zorlu süreçler (göçler, hastalıklar, savaşlar gibi) sonucu kurumda çocuk bakımı hizmetine olan ihtiyaç var olmaya devam etmiştir. Dolayısıyla yapılan tüm eleştirilere rağmen kurumda çocuk bakımı, dünyanın içinde bulunduğu mevcut durum itibariyle 'vazgeçilemez' olarak tanımlanabilecek bir uygulama durumundadır. Bunun yanı sıra, özellikle 1980'lerden sonra etkinlik alanı büyük genişleme gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından, çocuklara ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmaların kurum bakımını da kapsadığı görülmektedir.
The number of children taken under protection in the world grows, the question on how care should be given to these children is also growing. One of the most common practices for the protection of children who need care is institutional care. At past, -as compared to today- institutional child care which was given a very small number of children hasd been widely used after two World Wars. Ironically as its usage and quality has increased, the reliability of it has decreased. Institutional child care has gradually become a care model whose implementation is considered "the last resort"; besides, the progressive understanding of the significance of scientific studies and the relationship between "child - care taker" has led to a tendency towards family-based care models. However, the family-based care models can not capture the expected success in many countries. For that reason, institutional care has continued to be a need for children in care. Therefore, besides being hardly critized, institutional child care can be defined as "indispensable".