Tez No İndirme Tez Künye Durumu
578417
Montessori, Reggio Emilia ve MEB okul öncesi eğitim yaklaşımlarında aile katılımına yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi / Examining of teacher's attitudes to family participation in preschool education in Montessori, Reggio Emilia, and Ministry of National Education approaches
Yazar:ZELİHA ÖZGEN
Danışman: PROF. DR. MESUDE ATAY
Yer Bilgisi: İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel Eğitim Ana Bilim Dalı / Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Aile katılımı = Family participation ; Eğitim programları = Education programs ; Eğitim yöntemleri = Education methods ; Montessori, Maria = Montessori, Maria ; Okul öncesi dönem = Preschool period ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Reggio Emilia Yaklaşımı = Reggio Emilia Approach ; Öğretmen davranışı = Teacher behavior ; Öğretmen tutumu = Teacher attitude
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
187 s.
Bu çalışmanın amacı, Montessori, Reggio Emilia ve Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programlarına ilişkin yaklaşımları benimseyen okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımına ilişkin öğretmen tutumlarının farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Ayrıca öğretmenlerin öğrenim düzeyi, yaşı, görev yaptıkları kurum çeşidi, mesleki ünvanları ve mesleki deneyimleri gibi özellikler de değişken olarak ele alınmıştır. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin aile katılımına yönelik görüşleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında İstanbul iline bağlı Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde bulunan Montessori, Reggio Emilia ve MEB eğitim programlarına ilişkin yaklaşımları benimseyen eğitim kurumlarında görev yapan 81 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan okul öncesi öğretmenlerine "Öğretmenler İçin Aile Katılım Çalışmaları Hakkında Tutum Ölçeği" ile aile katılım çalışmalarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymak amacıyla demografik bilgileri ve aile katılımına yönelik açık uçlu soruları içeren "Kişisel Bilgi Formu" eş zamanlı olarak doldurtulmuştur. Araştırmanın sonucuna göre; Montessori, Reggio Emilia ve MEB programlarına ilişkin yaklaşımları benimseyen okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin aile katılımına yönelik tutum puanları anlamlı farklılık göstermiştir. Bu bağlamda tutum ölçeğinden alınan puanların yaklaşımlara göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Reggio Emilia yaklaşımını benimseyen okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin tutum puanları Montessori ve MEB eğitim yaklaşlarımını benimseyen okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin tutum puanlarından yüksek çıkmıştır. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin aile katılımına yönelik tutumları yaş ve görev yaptıkları kurum çeşidi kategorilerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Ancak okul öncesi öğretmenlerinin aile katılımına yönelik tutumlarının mesleki ünvan ve mesleki deneyim kategorilerinin istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte okul öncesi öğretmenlerinin aile katılımına yönelik görüşlerinin görev yaptıkları anaokulları tarafından benimsenen eğitim yaklaşımlarını yansıttığı sonucuna ulaşılmıştır.
The purpose of this study is to determine whether teachers' attitudes towards family participation in preschool education institutions that adopt the approaches related to Montessori, Reggio Emilia and MEB education programs differ. In addition, teachers' level of education, age, type of institution, professional qualifications and professional experiences are also considered as variables. In addition, the opinions of pre-school teachers about family participation were examined comparatively. The sample of the study consists of 81 preschool teachers working in the educational institutions that adopt the approaches related to Montessori, Reggio Emilia and MEB education programs in Kadıköy, Maltepe and Ataşehir districts of Istanbul province in the 2018-2019 Academic Year. The Attitude Scale on Family Participation Studies for Teachers and the Personal Information Form containing open-ended questions for family participation were simultaneously filled in order to reveal the similarities and differences in family participation studies. According to the results of the study; the attitude points of the teachers who work in preschool education institutions which adopt the approaches related to Montessori, Reggio Emilia and MEB programs have shown a significant difference. In this context, it was determined that the scores obtained from the attitude scale differed according to the approaches.The attitude scores of the teachers working in preschool education institutions, which adopted the Reggio Emilia approach, was higher than the attitude scores of the teachers working in preschool education institutions that adopted the Montessori and MEB educational approaches. In addition, the attitudes of pre-school teachers towards family participation showed statistically significant differences according to age and category of the institution they served. However, it was determined that the attitudes of pre-school teachers towards family participation did not show a statistically significant difference between the professional title and professional experience categories. At the same time, it was concluded that preschool teachers' views on family participation reflect the educational approaches adopted by preschools.