Tez No İndirme Tez Künye Durumu
483116
Filial terapinin bakım elemanlarının öz-yeterlik ve kaygı düzeyleri ile korunma ihtiyacı olan çocukların davranış sorunları üzerine etkisi / The effect of filial therapy on the self efficacy and anxiety level of caregivers and behavioral problems of institutionalized children
Yazar:SEVİL YAVUZ
Danışman: PROF. DR. MEHMET ENGİN DENİZ
Yer Bilgisi: İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology ; Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Bakım verenler = Caregivers ; Filial terapi = Filial therapy ; Kaygı düzeyi = Anxiety level ; Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Terapi = Therapy ; Yetiştirme yurtları = Orphanages ; Çocuk davranışları = Child behavior ; Çocuk yuvası = Orphanage ; Öz yeterlilik = Self-efficacy
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2017
159 s.
Bu araştırmanın amacı Filial terapinin bakım elemanlarının öz-yeterlik ve kaygı düzeyleri ile korunma ihtiyacı olan çocukların davranış sorunları üzerine etkisini incelemektir. Araştırmaya İstanbul ili Bahçelievler Şeyh Zayed 0-12 Yaş Çocuk Yuvası'nda çalışan 21 bakım elemanı ve 3-4 yaş grubundaki 70 korunma ihtiyacı olan çocuk katılmıştır. Araştırmada deney grubunda 21 bakım elemanı ve ilgilendiği 33 korunma ihtiyacı olan çocuk ile kontrol grubunda 37 korunma ihtiyacı olan çocuk yer almıştır. Bakım elemanlarına, 10 haftalık Filial terapi eğitimi ve 3 oturum süpervizyon verilmiş ve deney grubundaki çocuklara 10 oturum oyun seansı uygulamaları sağlanmıştır. Araştırmada bakım elemanlarının kaygı düzeyleri Beck Anksiyete Ölçeği ile; öz-yeterlik düzeyleri Genel Öz-yeterlik Ölçeği ile; çocukların davranış sorunları Okul Öncesi Davranış Sorunları Tarama Ölçeği ile eğitimden önce, sonra ölçülmüş ve eğitimden 2 ay sonra da izleme testleri yapılmıştır. Araştırma sonunda Filial terapi eğitiminin bakım elemanlarının öz yeterlik düzeylerini arttırmada ve kaygı düzeylerini azaltmada etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca çocukların davranış sorunlarını azaltmada da etkili olduğu bulunmuştur. Sonuçlar ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.
The purpose of this study was to investigate the effect of Filial therapy on the self-effıcacy and anxiety levels of caregivers and behavioral problems of institutionalized children. This research was conducted with a sample of 21 caregivers and 3-5 year old 70 institutionalized children at Bahçelievler Şeyh Zayed Children Center. 21 caregivers and 33 children were assigned to the experimental group and 37 children to the control group. Each caregiver completed a ten week Filial therapy training program and participated in three supervision meeting and also applied ten week play sessions to the children in the experimental group. Data was obtained by using The General Self-Efficacy Scale, Beck Anxiety Inventory and Preschool Behavior Questionnaire at pre-test, post-test and 2 months follow up intervals. The results of this study suggested that Filial therapy training program was significantly effective in increasing the self-efficacy level and decreasing the anxiety level of caregivers. It was also effective in decreasing the behavioral problems of institutionalized children. The results were discussed within the context of its theoretical background.