Tez No İndirme Tez Künye Durumu
427908
Açık öğretim öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin karşılaştırılması / Comparison of open education students' academic achievement levels
Yazar:MEHMET TOSUN
Danışman: PROF. DR. SEVİNÇ GÜŞSEÇEN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Enformatik Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
144 s.
Bu tezin amacı, açık öğretimde akademik başarının yerleşme şekillerine, devam statülerine, cinsiyete ve yaşa göre nasıl değiştiğini incelemektir. Çalışma grubu 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine yeni kayıt yaptırmış olan açık öğretim İktisat, İşletme, Sosyoloji, Felsefe, Tarih ve Coğrafya lisans programı birinci sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında 16974 öğrencinin ağırlık genel not ortalaması incelenmiştir. Araştırma tarama modeli üzerine kurulmuştur. Verilerin düzenlenmesi ve hata ayıklamaları Microsoft Excel 2016 programında yapılmıştır. İstatistiki analizler için SPSS 21 yazılımı kullanılmıştır. Bu çalışmada genelde tüm öğrenciler için özelde de program bazlı olarak araştırmalar yapılmıştır. Çalışma sonucunda sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin ÖSYM sınavına girerek kayıt yaptıran öğrencilerden daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akademik başarı yükseldikçe eğitme devam etme eğilimi de artmıştır. Ayrıca açık öğretimde yaş büyüdükçe akademik başarının arttığı görülmüştür. Çalışmada kadın öğrencilerin, erkek öğrencilerden daha başarı oldukları sonucu bulunmuştur. Çalışma sonunda araştırmacılara daha detaylı analizler yapılması yönünde önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca ölçme ve değerlendirme sistemlerinin akademik başarı dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmesinin faydalı olacağı vurgulanmıştır. Ders kaynaklarının kalitelerinin arttırılarak öğretim tasarım ilkelerine uygun materyallerin üretilmesinin akademik başarı üzerine olumlu etkiler yapabileceği değerlendirmesinde bulunulmuştur.
The aim of this thesis is to find answers on how academic achievement change depending on registration type, gender, age and continuing next year education status in open and distance education. The participants of the this study is from Istanbul University Open and Distance Education Faculty. 16974 first year newcoming students' GPA were examined. Student population comes from Ecomomics, Management, Sociology, Philosophy, History and Geography departments. Research is based on browsing method. Regulation of data and debugging is perfomed in MS Excel 2016 program. SPSS 21 software was used for statistical analysis. In conclusion it is seen that second university enrolled students are more successful. Continue higher education has also increased as parallel to academic achievement increase. It also founded that academic achievemnt increases as age gettin older. Also women, the results were found, are more successful than men. The study ends with recommendations to researchers for further analysis. Also, revision of assessment and evaluation systems was highlighted for better academic achievement. Increasing the quality of teaching resources can make positive impact on the assessment results thus to Grade Point Average.