Tez No İndirme Tez Künye Durumu
573601
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ışığında işverenin yönetim hakkının sınırları / Limitations of the employer's management right in the Light of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698
Yazar:BEGÜM ÖZTUNAY
Danışman: DOÇ. DR. ZEYNEP ŞİŞLİ
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Kanunlar 6698 sayılı = Laws 6698 numbered ; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu = Personal Data Protection Law ; Sorumluluğun sınırlandırılması = Limitation of liability ; Yönetim hakkı = Management right ; Özel hayatın gizliliğinin korunması = Right of privacy and its protection ; İşveren = Employer
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
112 s.
Bireyin kimlik bilgileri, etnik kökeni, sosyal statüsü ve sosyal kimliği, gelir durumu, akli durumu, sağlık bilgileri gibi, bireyin diğerlerinden ayırt edilmesine yardımcı olacak spesifik veya belirlenebilir bilgilerin tümü kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Bu bilgilerin korunması için ulusal ve uluslararası çevrelerce çeşitli kurallar ve standartlar uzun yıllardan beri oluşturulmaktadır. Türkiye'de kişisel verilerin korunması amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmış olsa da, bir çatı altında toplanması ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 24 Mart 2016 tarihinde yasalaşması ile olmuştur. İşveren ve işçi ilişkisinde yönetim hakkı, kanun ve mevzuatlar ile sözleşmelerde tanımlanamayan ve tanımlanması mümkün olmayan işin yürütülmesinde elzem bir araçtır. İş ilişkisinde ancak bu araç sayesinde iş yerindeki işlerin yürütülmesi mümkün olmaktadır. Bununla beraber yönetim hakkının uygulanması esnasında işçinin kişilik haklarına müdahele etmesi ihtimalinden dolayı, sınırları çizilirken oldukça dikkatli olunmalıdır. Çalışmamızda hem KVKK hem de yönetim hakkı detaylıca araştırılıp işverenin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği tanımlanmaya çalışılmıştır.
Specific or identifiable information to help differentiate the individual from others, such as identity information, ethnicity, social status and social identity, income status, mental status, health information, can be characterized as personal data. For the protection of this information, various rules and standards have been established for many years by national and international circles. Various arrangements for the protection of personal data has been carried out in Turkey, though, the collection under one roof was enacted, as Personal Data Protection Law No. 6698, by March 24, 2016. The right to management in the employer and employee relationship is an essential tool in the conduct of the work which cannot be defined in the laws and regulations and contracts. Thanks to this tool, it is possible to carry out work in the workplace. However, due to the possibility that the employee may interfere with his / her personal rights during the implementation of the right to administration, it should be carried out very careful when drawing the boundaries. In this study, we aimed to investigate both the KVKK and the management right in detail and define where the employer's borders begin and end.