Tez No İndirme Tez Künye Durumu
514644
Yetiştirme yurdu bakımında bulunan çocukların davranış sorunları ve yetiştirme yurdu personeline yapılan eğitimin bu sorunlar üzerindeki etkisi / Behavior problems of children in the institutionalized orphanage dormitory and the training benefits of the caregivers on the behavioral improvement of orphans
Yazar:İSMAİL EMRE ALP
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN GÜRDAL
Yer Bilgisi: Süleyman Demirel Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Konu:Halk Sağlığı = Public Health
Dizin:Davranış bozuklukları = Behavioral disorders ; Ki-kare testi = Chi-square test ; Personel = Personnel ; Personel eğitimi = Personnel education ; Yetiştirme yurtları = Orphanages ; Çocuk davranışları = Child behavior ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
107 s.
Yetiştirme Yurdunda Bulunan Çocukların Davranış Sorunları ve Yetiştirme Yurdu Personeline Yapılan Eğitimin Bu Sorunlar Üzerindeki Etkisi Bu çalışmada; Isparta Merkez Yetiştirme Yurdunda bulunan 13-18 yaş arasında korunmaya muhtaç çocukların davranış sorunlarını belirlemek, bu sorunlara etki eden faktörleri tespit etmek ve personele yapılan eğitimin çocukların davranış sorunlarına olan etkisini belirlemek, sonuçlar doğrultusunda gerekli niteliklere sahip personel profiline ulaşmada katkı sağlamak amaçları hedeflenmiştir. Yetiştirme Yurdunda bakım altında olan çocuklardan, en az bir senedir kurum bakımında olan ve zihinsel özrü olmayan 50 erkek çocuk araştırmaya alınmıştır. Sosyo-demografik özellikleri ve davranış sorunu puanları tespit edilmiştir. Kurum personeline yapılan eğitimden 2 sene sonra, davranış sorunları puanları tekrar ölçülmüştür ve bütün çocuklara tekrar ulaşılmıştır. Araştırmaya konu olan yetiştirme yurdunda bakım altında olan çocukların tamamı erkektir. Bu çocukların yarısından fazlasının anne ve babası sağ, fakat ayrı yaşadığı görülmüştür. % 80'inin kardeşleri vardır, çoğunluğunun bakıma alınma sebebi aile birliğinin bozulmasıdır. Çocukların % 88'inin yurdunda kendine ait sürekli kullandığı özel eşyasının olduğu görülmektedir. Çocukların tamamına yakını okul hayatına devam etmektedir. Çalışmamızda yaş grubu, herhangi bir kimsenin yanına izne gitme durumu, yetiştirme yurduna gelmeden önce kaldığı yer gibi araştırma sorularına verilen yanıtlarla davranış skalası ölçeği arasında yapılan ki-kare analizi sonuçlarında istatiksel açıdan istediğimiz sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç olarak personel eğitimi yararlı olmuş ve çocukların davranışlarında olumlu gelişmeler görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Yetiştirme yurdu, davranış sorunu puanı, ki-kare analizi, personel eğitimi.
Behavior Problems of Children in the Institutionalized Orphanage Dormitory and the Training Benefits of the Caregivers on the Behavioral Improvement of Orphans. In this study; It is aimed to determine behavior problems of orphanage children ages between 13 and 18 who were in municipal protection facility at Central Orphanage Dormitory, Isparta. To find out the factors affecting these problems and determine the effect of education on the personnel who were assisting these children to improve their behavior problems. This study allowed us to see whether the personnel who were trained had better qualification profile to assist the children. There were 50 boys who were given institutional care and lived in the dorm at least one year, and they did not have any mental disability. Socio-demographic characteristics and behavior problem scores were determined. The scores were measured after 2 years of training of the staff of the dormitory, and all the children were later contacted for the questionnaire. All the children under the child care were male. More than half of their mothers and fathers were alive, but separated. 80% of them had brothers and sisters, and most of them were under care because their parents were separated. It was documented that 88% of them had their own personal belongings and almost all the children in the orphanage dorm continued their education. In this research, we obtained statistically desired results through behavior scales using chi-square statistics analysis between the responses given to the questionnaires such as the age group, the status of visiting and staying with anyone else outside the dorm and the place where they had stayed before they came to the institutional place. As a result of this experiment, it is revealed that caregiver staff training has been very beneficial and positive in boosting behaviors of the orphanage children. Key Words: Orphanage institutional dormitory, behavior problem scores, chi-square analysis, personnel training.