Tez No İndirme Tez Künye Durumu
195830
14 haftalık fiziksel aktivite programının 10 - 12 yaş görme engelli çocuklar üzerindeki etkileri / The effect of 14 weeks physical activity program on children with visual impairment 10 - 12 years old.
Yazar:CEYLAN ECE TOP
Danışman: DOÇ. DR. DİLARA ÖZER
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Spor = Sports
Dizin:Fiziksel aktivite = Physical activity ; Fiziksel uygunluk = Physical fitness ; Görme engelliler = Visually impaired
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
90 s.
Bu arastırmanın amacı, fiziksel uygunluk ve denge özellikleri yönündengörme engelli çocukların gören akranları ile aralarındaki farklıkları belirlemekfiziksel aktivite programının fiziksel uygunluk ve denge özellikleri üzerindekietkisini incelemektir.Bu arastırmaya 10-12 yas arasında, görme engeli dısında baska hiçbir engeliolmayan, dogustan ya da dogumdan ilk bir yıl içinde görme engeli tanısı almıs olan19 (Deney: 8; Kontrol: 11) görme engelli çocuk ve karsılastırma grubu olarak 10gören çocuk alınmıstır.Fiziksel aktivite programı 14 haftalık süre ile haftada 3 gün sıklıklauygulanmıstır. Arastırmaya katılan çocuklara 14 haftalık fiziksel aktiviteprogramının öncesinde ve sonrasında Brockport Fiziksel Uygunluk testleri, posturalStabilite Degerlendirme testleri ve Çocuklar için Fiziksel Aktivite Formuuygulanmıstır.Bu çalısmanın sonucu olarak gören çocuklar (karsılastırma grubu), sag ve solkavrama kuvveti ve 20 m PACER yönünden deney grubundan sag el kavramakuvveti, sol el kavrama kuvveti, 20 m PACER, esneklik ve gövde kaldırmatestlerinde kontrol daha yüksek performans degerlerine sahip bulunmuslardır.(p<0.05).14 haftalık fiziksel aktivite programı sonunda, deney grubunda zaman içindeBMI de azalma, boy, sag ve sol el kavrama kuvvetlerinde, mekik 20 m PACER vekollar bükülü asılmada artma gözlenmistir (p<0.05). Agırlık, TR F, Calf F, otur-erisve postural stabilite ve gövde kaldırma parametrelerinde zamana baglı degisiklikgörülmemistir.Deney, kontrol ve karsılastırma gruplarının ön test ve son test farklılıklarıincelendiginde sol kavrama kuvveti açısından deney grubunun gören gruptan dahabüyük kazanç elde etmistir (p<0.05).Deney grubu kontrol ve karsılastırma grubu ile karsılastırıldıgında dengeperformansında önemli bir artıs göstermistir. Boy, Agırlık, BMI, CLF, TR, PençeKuvveti Sag, Mekik ve 20 m PACER parametreleri açısından grupların gösterdikleridegisimler istatistiksel olarak önemli bulunmamıstır (p>0,05) (Çizelge 4.9) Fizikselaktivite formunun istatistiksel degerlendirmesi gruplar arasında farklılık olmadıgını ,tüm grupların ve ailelerinin fiziksel aktiviteye katılım düzeylerinin düsük oldugunuortaya koymaktadır. .Anahtar kelimeler: Görme engelli çocuk, Fiziksel Aktivite, FizikselUygunluk, Postural Stabilite
The aim of this study was to determine the differences in aspect of physicalfitness and postural stability between children with visually impairment and theirsighted peers and examine the effects of physical activity program on physicalfitness and postural stability in children with visually impairment.Ninetheen children with visual impairment ( Experimental Group(EG): 8 ;Control Group(CG): 11) who were between age of 10-12 and their sighted peers (Comparison Group(CG²): 10) participated to this study. Determined characteristicsof children are ; having no second disability except for visually impairment, beingdiagnosed in a few years after the birth or in the birth.Physical activity program was applied 3 days in a week during 14 weeks.Brockport Physical Fitness Test, Postural stability Test and Physical Activite Formfor Children were applied to the participants before and after the 14 weeks physicalactivity program.As a results of this study CG² was founded higher performance than EG interms of right and left hand grip and 20 m PACER CG² also was founded higherperformance than CG in terms of right hand grip; left hand grip, 20 m PACER, andsit and reach, 20 PACER and trunk lift (p<0.05).After 14 weekly physical activity program it was determined decrease in BMIand increase in height, right and left hand grip, sit-up, 20 m PACER and pull-up ofEG in time (p<0.05It was founded no changing linked with time in weight, TR,CALF, sit and reach, postural stability and trunk lift.When investigating before and after test differences of EG, CG and CG², Itwas found that EG had higher gain than CG² in terms of left hand grip and posturalstability (P<0.05). It was found no significant chances in terms of height, weight,BMI, CLF, TR, hand grip, sit-up, and 20 m PACER in all groups (p>0,05) (Çizelge4.9). Statistical analysis of Physical Activity Form showed that there was nosignificant differences between the groups, and all groups and their families had lowactivity levelAnahtar kelimeler: Children with visual impairment, physical activity,physical fitness,postural stability