Tez No İndirme Tez Künye Durumu
257126
A descriptive study on the styles of supervisors in pre-observation conferences / Gözlem öncesi görüşmelerde rehber öğretim elemanlarının yaklaşımları üzerine betimleyici bir çalışma
Yazar:İLKNUR İSTİFÇİ
Danışman: DOÇ. DR. F. HÜLYA ÖZCAN
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Aday öğretmenler = Candidate teachers ; Bilgi verici danışmanlık = Informational counseling ; Danışmanlık = Consulting ; Ders planları = Lesson plans ; Etkileşim = Interaction ; Gözlem = Observation ; Rehber öğretmenler = Guidance teacher ; Öğretim elemanları = Instructors ; Öğretmenler = Teachers
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2006
144 s.
Ögretmen adaylarının okul ortamında ögretme sansına sahip oldukları ögretmenlikuygulamasının önemi ve evrenselligi tartısılamaz. Bu süreçte, rehber ögretim elemanlarıögretmen adaylarının gelismesinde önemli yeri olan kisiler arasındadır. Ögretmen adayı verehber ögretim elemanı arasındaki etkilesim arastırmacıların her zaman ilgisini çekmistir. Buçalısmanın amacı gözlem öncesi görüsmelerde bir deneyimli ve bir deneyimsiz rehberögretim elemanının yaklasımlarını belirlemek, yaklasımları arasındaki benzerlik vefarklılıkları, yaklasımların ders planları üzerindeki etkisini ve rehber ögretim elemanlarınınyaklasımlarını nasıl algıladıklarını bulmaktır.Çalısmanın verileri iki rehber ögretim elemanının (her biri 6 ögretmen adayınarehberlik eden) gözlem öncesi görüsmelerini teybe kaydetme, ögretmen adaylarının dersplanlarını toplama ve rehber ögretim elemanları ile yapılan görüsmelerdir.Veriler analiz edildiginde, deneyimli ve deneyimsiz rehber ögretim elemanlarının ençok açıklama, yansıtma ve yönlendirme gibi davranısları kullandıkları görülmüstür. En çokkullanılan yaklasımların Bilgi Verici Yönlendirme, Kontrol Edici Yönlendirme ve Paylasımcıyaklasımlar oldugu belirlenmistir. Farklılıklar arasında görüsmelerin süresi, davranıslarınçesitliligi, sayısı ve bazı davranısların digerlerinden daha fazla kullanılması sayılabilir.Ögretmen adaylarının ders planlarının incelenmesi sonucu görüsme sonrası planlardadegisiklikler yapıldıgı ve bu degisikliklere en çok ?yönlendirme? davranısının sebep oldugugörülmüstür. Rehber ögretim elemanlarıyla yapılan görüsmelerde de onların kendidavranıslarını algılamaları ile gerçekte görüsmelerde sergiledikleri davranısların farklı olduguortaya çıkmıstır. Bu çalısmadan elde edilen sonuçların hizmet öncesi egitime, ögretmenlikuygulamasına ve rehber ögretim elemanlarının egitilmesine olan yansımaları incelenmistir.
The universality and importance of the practicum where student teachers have thechance to practice teaching in school settings cannot be underestimated. Supervisors are one ofthe key figures in the development of student teachers in this process. The interactions ofsupervisors and student teachers have always been a concern for researchers. This study aims atdetecting the styles of a novice and an experienced supervisor in pre-observation conferences,finding similarities and differences between their styles, the effect of styles on lesson plans andsupervisors? perceptions of their styles.The data were collected by audio-recording of pre-observation conferences of twosupervisors (each supervising 6 student teachers), by collecting lesson plans of student teachersand by carrying out a structured interview.Having analyzed the data, it was found that the novice and the experienced supervisormostly used behaviors such as clarifying, reflecting and directing. It was seen that the mostlyapplied styles were Directive Informational, Directive Control and Collaborative styles. Thedifferences included the length of the conferences, the variety of behaviors applied, thenumber of behaviors and the use of certain behaviors more than the other categories. Thelesson plans of student teachers revealed that the behavior that caused the change wasdirecting. The interview session showed that the perceptions of the supervisors on theirsupervisory behaviors were different from their actual behaviors in the conferences. Anumber of implications were drawn from the study for pre-service teacher education,teaching practicum and the training of supervisors in the final chapter.