Tez No İndirme Tez Künye Durumu
446808
Sosyal hizmet kurumlarında dini danışmanlık ve rehberlik (Yetiştirme yurdu&bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi örneği) / Pastoral care and counseling in social services instituons (Orphonage&caring and social rehabilitation center sample)
Yazar:ASUDE COŞKUNSEVER
Danışman: PROF. DR. HAYATİ HÖKELEKLİ
Yer Bilgisi: Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı / Din Psikolojisi Bilim Dalı
Konu:Din = Religion ; Psikoloji = Psychology
Dizin:Din psikolojisi = Religious psychology ; Dini danışmanlık = Religious counseling ; Rehabilitasyon merkezleri = Rehabilitation centers ; Rehberlik hizmetleri = Guidance services ; Sosyal hizmet kurumları = Social service institutions ; Yetiştirme yurtları = Orphanages
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2016
499 s.
Bu araştırma, günümüzde önemi ve gereksinimi gittikçe artan dini danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin bir alanı olan kız yetiştirme yurtları, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezinde korunma altına alınan ergenlerin sorunlarını, dini yüklemelerini, benlik saygılarını, sosyal ilişkilerini, dini başa çıkmalarını incelemeyi amaçlayan nitel bir çalışmadır. Araştırmanın teorik çerçevesi; pastoral psikoloji, sosyal hizmetler, psikoloji, tıp, din eğitimi alanındaki çalışmalardan yararlanılarak oluşturulmuştur. Teorik bölümde; sosyal hizmetler, yetiştirme yurdu, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezleri ele alınmıştır. Bu bölümde ergenlik dönemi genel olarak değerlendirilmiş, sosyal hizmet kurumlarında ergen olmak başlığı altında kurumda kalan ergenlerin yaşadıkları fiziksel, bilişsel, duygusal ve cinsel sorunlarına değinilmiştir. Ayrıca dini danışmanlık ve rehberliğin kurumsal çerçevesi üzerinde durulmuş ve sosyal hizmet kurumlarında dini danışmanlık ve rehberlikle ilgili psikolojik teorilere yer verilmiştir. Araştırmanın uygulama bölümünde ise Şanlıurfa ve Bursa Yetiştirme Yurdu ve Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 52 kız ergene yarı yapılandırılmış mülakat soruları yönlendirilmiş, katılımcı gözlem teknikleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, sosyal hizmet kurumlarında kalan ergenlerin sorunları, dini benlik saygıları, dini yüklemeleri, dini başa çıkmaları, kurum ve şehirlere göre farklılıklar göstermektedir.
Recently religious counseling and guidance have been an important concept especially in social rehabilitation area. This qualitative study was to examine the needs of young girls, living under the guard of girl's orphanage, caring and social rehabilitation center, in terms of pastoral guidance and counseling. The aim of the study was to define and understand the psychological needs of young girls living under the guard of girl's orphanage, caring and social rehabilitation center. In this study their problems, religious attributions, self-esteems, social relationships and religious coping were addressed. The theoretical perspective of study encompassed pastoral psychology and social services area, psychological studies, medical studies and theological education studies. Theoretical section was addressed with social services, orphanage, caring and rehabilitation centers. This section was described adolescence in a general way and the physical, cognitive, emotional, and sexual problems of adolescents with living in social services in a specific way. Moreover, this section was addressed with institutional framework of religious counseling and guidance and was defined psychological theories of religious counseling and guidance at social services. The application part of study was examined the observations and semi-structured interviews of 52 female adolescents who live in Şanlıurfa and Bursa orphanage and caring and social rehabilitation center. This qualitative study was content analysis. According to the result of the study; the problems, religious attributions, self-esteems and religious coping of adolescents with living in orphanage, caring and social rehabilitation center were different in terms of social services type and cities. With regard to the qualitative results, most of the hypotheses of the study were supported.