Tez No İndirme Tez Künye Durumu
296481
Yararlandıkları hizmet modeline göre korunmaya muhtaç çocuklarda davranış ve duygusal sorunlar / Behavioral and emotional problems in children in need of protection according to the model of residential care they have been benefited
Yazar:RUKİYE ÖZEN USLU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HADİYE KÜÇÜKKARAGÖZ
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Ana Bilim Dalı / Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology ; Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Davranış = Behavior ; Davranış bozuklukları = Behavioral disorders ; Davranışsal tutum = Behavioural attitude ; Duygusal sorunlar = Emotional problems ; Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Sosyal hizmetler = Social services ; Yatılı öğrenciler = Boarders ; Çocuklar = Children ; Çocukların korunması = Child protection
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
324 s.
Yatılı bakım modellerinin çocuklar üzerindeki etkileri üzerine yurtdışında ve ülkemizde çeşitli araştırmalar yapılmıştır; ancak kurum bakımının çocukların sağlıklı gelişimi bakımından yeterliliği tartışma konusudur. Bu tartışmalardan hareketle; bu araştırmanın amacı, koruma ve bakım altında bulunan 4-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin davranış ve duygusal sorunları ile yararlandıkları yatılı bakım modelleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma kapsamında davranış sorunları ile sosyodemografik değişkenler bakıcı annelerin ya da grup sorumlularının algıları açısından değerlendirilmiştir.İlişkisel tarama modeline uygun olarak hazırlanan araştırmanın örneklemi, İzmir ilinde SHÇEK'e bağlı yatılı bakım modellerinden çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, çocuk evi hizmetinden faydalanan 4-18 yaş grubu 296 çocuk ve ergenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, 4-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği, 6-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği ve sosyodemografik özelliklerin saptanması için araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ?SPSS 15.0? istatistik programı ile Mann Whitney U, Kruskall Wallis, Pearson Ki-Kare, Phi ve Cramer's V test teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir.Araştırmanın sonucunda, koruma ve bakım altında bulunan çocuk ve ergenlerin duygusal ve davranış sorunlarının toplam problemde ailedeki çocuk sayısı (p<0.01), korunma altına alınma nedeni (p<0.05), yararlanılan hizmet modeli (p<0.01), mevcut hizmet modelinden yararlanma süresine (p<0.01) göre farklılaştığı ve yararlanılan hizmet modeli ile cinsiyet (p<0.05), yaş (p<0.01), korunma altına alınma nedeni (p<0.01) ve mevcut hizmet modelinden yararlanma süresi (p<0.01) arasında ilişki olduğu saptanmıştır.Anahtar Sözcükler: Korunmaya Muhtaç Çocuklar, Davranış ve Duygusal Sorunlar, Yatılı Bakım Modelleri.
Various research on the residential care models? effects on children has been done in our country and abroad. However, adequacy of institutional care for the healthy development of children is matter of debate. Nonetheless, aim of this study is to examine in 4-18 age group, under protection and care of children and adolescents? behavior and emotional problems by residential care models they stay. Within scope of study, relations between behavior problems and social-demographic variables are evaluated from the point of foster mother or keyworkers (the staff who is responsible for a few groups of children in child homes, care centers or in orphanages).The sample of survey prepared in accordance with relational screening model be formed in Izmir 4-18 age group of 296 children and adolescents who stay in models of residential care -care centers, orphanages, children's home on SHCEK. As a means of measurement instrument, Child Behavior Check List for Age 4-18 (CBCL/4-18), Child Behavior Check List for Age 6-18 (CBCL 6-18) and The Personal Information Form be created to determine socio-demographic characteristics by researchers was used. Data obtained from the research were analyzed with ?SPSS 15.0? statistical software, using Mann Whitney U, Kruskall Wallis, Pearson Chi-Square, Phi and Cramer?s V test techniques.In accordance with results of study, differences were found at the total problem on behavior and emotional problems of under protection and care of children and adolescents in view of number of children in the family (p<0.01), reason of getting under protection (p<0.05), residential care model (p<0.01), duration of staying in current residential care model (p<0.01) and residential care model were found to be correlated with gender (p<0.05), age (p<0.01), reason of getting under protection (p<0.01) and duration of staying in current residential care model (p<0.01).Key Words: Children in Need of Protection, Behavior and Emotional Problems, Residential Care Models.