Tez No İndirme Tez Künye Durumu
416630
A mixed integer programming method for Pareto front optimization of discrete time cost trade-off problem / Kesikli zaman maliyet ödünleşim probleminin Pareto front optimizasyonu için doğrusal tamsayılı programlama yöntemi
Yazar:MERT BİLİR
Danışman: DOÇ. DR. RİFAT SÖNMEZ ; YRD. DOÇ. DR. SABRİ TANKUT ATAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
85 s.
İnşaat yapım projelerinde faaliyet süreleri ve maliyetleri arasında ters bir bağlantı vardır. İş programında yer alan faaliyetlerin sürelerini kısaltmak için bu faaliyete ait işgücü ve makine kaynaklarının arttırılması veya fazla mesai yapılması, ya da maliyeti yüksek yapım yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu sebeple proje süresini belirleyen bir faaliyetin süresi kısaltılınca maliyeti artmakta, ancak faaliyetin ve projenin süresi kısalmaktadır. İnşaat yapım projelerinde çoğu zaman süre ve maliyet arasındaki bu ilişki kesikli bir fonksiyon şeklindedir. Literatürde Kesikli Zaman Maliyet Ödünleşim Problemi (KZMÖP) olarak bilinen bu zaman-maliyet problemi, inşaat yapım projelerine ait iş programı oluşturulması aşamasında ve özellikle yapım faaliyetlerine ait iş programlarının hızlandırılması esnasında kritik önem taşımaktadır. Proje faaliyetleri için zaman-maliyet seçimlerinin doğru yapılmaması, proje maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte, KZMÖP' in doğru bir şekilde analiz edilip çözülmemesi, proje sürelerinin ne kadar kısaltılabilineceği ve kısaltmaların hangi maliyetlerle gerçekleşeceği konularında gerçekçi olmayan beklentilerin oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeplerle KZMÖP için etkin yöntemlerin geliştirilmesi, hem proje maliyetleri için doğru tercihlerin yapılması açısından, hem de gerçekçi iş programları ve proje bütçesi beklentileri oluşturulması açısından son derece önemlidir. Fakat mevcut bilgisayar programları KZMÖP analizini içermemektedir. Bu durum bir dezavantaj oluşturmaktadır. Literatürde KZMÖP' ü çözmek için kesin ve sezgisel ve üst sezgisel yöntemler bulunmaktadır. Fakat orta ve büyük ölçekli KZMÖP' ü çözmeyi hedefleyen çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışmada orta ve büyük ölçekli KZMÖP' lerin başta Pareto front optimizasyonu için doğrusal tamsayılı programlama bazlı bir metot önerilmiştir. Metodun performansını değerlendirmek için örnek problem şebekeleri oluşturulmuştur. Metot başlıca Pareto front optimizasyonu için geliştirilmiş olsa da şebekeler üzerinde tek amaçlı optimizasyon da test edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kesikli Zaman-Maliyet Ödünleşim Problemi, Kesin Yöntemler, Doğrusal Tamsayılı Programlama, Pareto front Eğrisi.
There is a reverse relationship between the activity durations and costs in construction projects. In scheduling of construction projects, the project duration can be compressed (crashed) by expediting some of its activities in several ways including; increasing crew size, working overtime, or using alternative construction methods. As a result, when duration of a critical activity is decreased, its cost increases and project duration decreases. In construction projects, resources are usually available in discrete units. This trade-off between time and cost is named as Discrete Time Cost Trade-off Problem (DTCTP) in literature. DTCTP plays an important role in construction scheduling and especially during schedule acceleration. Inadequate analyses and results for the DTCTP lead to unrealistic project durations and schedule acceleration costs. Hence, development of effective methods for the DTCTP is crucial for not only determination of the right alternative for project costs, but also for setting realistic project duration and budget expectations. However, available software packages do not contain DTCTP analysis which is a drawback. In the literature, there exist both exact and heuristic and meta-heuristic methods to solve DTCTP. However, very few researches have focused on achieving exact solutions for medium and large scale DTCTPs. In this study, a method based on mixed integer programming (MIP) is presented for mainly Pareto front optimization of the medium and large scale DTCTPs. Problem networks are generated to evaluate the performance of the proposed method. The method is mainly developed for Pareto Optimization, however is also tested for single criteria optimization of DTCTP. Keywords: Discrete Time-Cost Trade-off Problem, Exact Methods, Mixed Integer Programming, Pareto front Curve.