Tez No İndirme Tez Künye Durumu
373947
Adi fiğ (Vicia sativa L.) 'de farklı aşılama yöntemleri ile bakteri (Rhizobium pisi) aşılamasının verim ve azot fiksasyonu üzerine etkisi / The effects of different bacterial (Rhizobium pisi) inoculation methods on nitrogen fixation and yield in vetch (Vicia sativa L.)
Yazar:ELİF İNAN
Danışman: PROF. DR. SADIK ÇAKMAKÇI
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Bölümü / Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
Konu:Ziraat = Agriculture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
47 s.
Bu araştırma, farklı bakteri (Rhizobium pisi) aşılama yöntemlerinin adi fiğde verim unsurları ve azot fiksasyonu üzerine etkisini belirleyebilmek amacıyla 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde seralarda yürütülmüştür. Bu amaçla 5 farklı (tohuma aşılama, tohum yatağına aşılama, toprakla aşılama, peat ile aşılama, kontrol) Rhizobium bakteri aşılama yöntemi uygulanmıştır. Çalışma tesadüf parselleri deneme desenine göre 6 tekrarlamalı olarak serada yürütülmüştür. Bu tez çalışmasında bitki boyu (cm), yeşil ot verimi (kg/da), nodül sayısı, topraktaki azot içeriği, yaş ağırlık, kuru ağırlık, bakteri sayısı gibi parametreler ile ilgili işlemler yapılmıştır. Tüm uygulamalarda ekim öncesi mezofil bakteri sayımları gerçekleştirilmiş ve uygulama sonrası bakteri sayıları ölçülerek karşılaştırma yapılmıştır. Denemeden elde edilen sonuçlar incelendiğinde; azot içerikleri, nodül sayısı ve bitki kuru ağırlığı bakımından uygulamalar arasında istatistiki olarak % 5 düzeyinde farklılıklar görülmektedir. Azot içeriği açısından en yüksek değer % 0.191 ile tohuma aşılamada, kökteki nodül sayısı bakımından en yüksek değer ise 878 ile tohum yatağına aşılamada görülmüştür. Bunun yanında bitki kuru ağırlığında toprakla aşılama yönteminde en yüksek değer (39.93 g) elde edilirken mezofilik bakteri sayısı bakımından en yüksek değer ise tohum yatağına aşılamada (10.9 x 106) sağlanmıştır
This research was carried out in the green house of Akdeniz University Department of Field Crops in 2013 to determine the effects of different bacterial inoculation methods on vetch nitrogen fixation. For this purpose 5 different (control, seed inoculation, seed bed inoculation, soil inoculation, inoculation with peat) bacterial inoculation methods were applied. The experiments were conducted as pot experiments according to completely randomized design with 6 replications. This thesis included some observations such as plant height (cm), green herbage yield, plant dry weight, nitrogen content of the soil, number of nodule, number of mesophilic bacteria. Before planting and after implementation the number of bacteria were counted and compared in all these implementations. Analysis of the finding of this study showed that there were statistical differences at the 0.05 level between nitrogen content, the number of nodules, and plant dry weight. The highest value 0.191 %, was observed with seed inoculation. The highest value observed in terms of number of nodules on the root was 878 in seed bed inoculation. In addition to this, while the highest plant dry weight value of 39.93 g was obtained in the treatment of soil inoculation, the highest mesophilic bacteria number (10,9x106) was obtained in the seed bed inoculation.