Tez No İndirme Tez Künye Durumu
574297
The evalution of sustainable development policies of Azerbaijan since independence: A four-capital model theory approach / Bağımsızlıktan bu yana Azerbaycan'ın sürdürülebilir kalkınma politikalarının değerlendirilmesi: Dört sermaye modeli teorisi yaklaşımı
Yazar:KANAN KARIMLI
Danışman: DOÇ. DR. TUĞBA TUĞRUL
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı
Konu:Enerji = Energy
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
156 s.
Sürdürülebilir kalkınma, ülkelerin gelişiminin değerlendirildiği önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Sovyet sonrası genç bir Cumhuriyet olan Azerbaycan, merkezi ekonomiden piyasa ekonomisine geçerek, ülkenin petrol zenginliklerinin önemli bir rol oynadığı yeni devlet kurumları inşa ederek devlet inşasının önemli aşamalarından geçti. Bu çalışmanın amacı Dört Sermaye Modeli Teorisine (Four Capital Model Theory) göre politikaların sürdürülebilirlik etkilerini inceleyerek, bağımsızlıktan bu yana Azerbaycan sürdürülebilir kalkınma başarıları ve eksiklikleri araştırmaktır. Araştırma tasarımı, ülkenin ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki gelişmelerine genel bir bakış sağlamak için kullanılmaktadır. İkincil veriler, bilimsel makaleler, uluslararası kuruluşlardan gelen raporlar, mevzuat parçaları, politika kağıtları ve Kalkınma Hedefleri konusunda ilerleme kaydeden hükümet yayınları gibi birçok kaynağı gözden geçirerek toplanmıştır. Buna ek olarak, birincil veriler politika yapıcılar ve özel sektör temsilcileri ile derinlemesine dört görüşme yaparak toplanmıştır. Bulgular gösteriyor ki, Azerbaycan sürdürülebilir kalkınmanın sosyal yönleriyle nispeten iyi bir şekilde ilerlerken, ekonomi ve çevre ilerlemenin devam ettiği alanlardır. Özellikle, ekonominin petrol bağımlılığının çeşitlendirilmesi, yerli ve yabancı yatırımların teşvik edilmesi, sağlık ve sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir enerji ile ilgili olarak, çalışma Azerbaycan'ın mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmasını ve enerji verimliliğini artırmaya devam etmesini önermektedir
Sustainable development is recognized as an important benchmark against which the development of countries is assessed. Azerbaijan, a young Post-Soviet Republic has gone through important stages of state-building by transitioning from centralized economy to market economy, building new government institutions, in all of which the country's oil riches played an important role. This study aims to explore sustainable development achievements and shortcomings of Azerbaijan since independence by examining sustainability impacts of policies according to the Four Capital Model Theory. Exploratory research design is utilized to provide an overview of the country's developments in economic, social and environmental domains. Secondary data was collected by reviewing many sources including scholarly articles, reports from international organizations, pieces of legislation, policy papers and government publications recording progress on development goals. In addition, primary data was collected by conducting four in-depth interviews with policymakers and private sector representatives. Findings demonstrates that while Azerbaijan has fared relatively well in social aspects of sustainable development, economy and environment are areas where much progress remains to be achieved. Specifically, oil dependence of the economy needs to be diversified, domestic and foreign investment needs to be stimulated, and health care and social protection systems needs to be improved. Regarding sustainable energy, the study recommends Azerbaijan to utilize its available renewable energy sources and continue improving energy efficiency