Tez No İndirme Tez Künye Durumu
105131 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Test of terror management theory in a collectivistic culture: Buffering role of collective self-esteem / Terör yönetimi kuramının kolektif bir kültürde sınanması: Kolektif özsaygının kaygı önleyici rolü
Yazar:ERSİN ASLITÜRK
Danışman: DOÇ.DR. NEBİ SÜMER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration ; Psikoloji = Psychology
Dizin:Benlik saygısı = Self esteem ; Kaygı = Anxiety ; Kültür = Culture ; Terör = Terror ; Terörizm = Terrorism ; Yönetim = Management ; Ölüm = Death
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
108 s.
oz Terör Yönetimi Kuramı'nın Kolektif Bir Kültürde Sınanması: Kolektif Özsaygının Kaygı Önleyici Rolü Ersin Aslıtürk Yüksek Lisans, Psikoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Nebi Sümer Eylül 2001, 108 sayfa Terör Yönetimi Kuramına (TYK) göre, insanlar kendini koruma içgüdüsü ve ölüm bilincinin bir araya gelmesi sonucu varoluşsal bir terör (korku) yaşarlar. Fakat, kültürel dünya görüşü bu teröre karşı özsaygı yoluyla koruma sağlar. TYK, dünya görüşü ve özsaygının nihai anlamda kültüre özgü yapılar olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın temel amacı TYK'yi kolektif bir kültürde sınamaktır. Bu doğrultuda, öncelikle, kolektif özsaygının kolektif bireylerde ölümlülüğün hatırlatılmasının etkilerini azaltacağı öngörülmüştür, îkinci olarak, kamusal ve özel benlik bilincinin ölüm korkusuna karşı rolünün toplulukçu ve bireyci bireylerde farklı biçimlerde görülebileceği beklenmiştir. Son olarak, katılımcıların yaşadığı ölüm korkusu türünün, sahip oldukları baskın benlik yapışma göre, kişilerarası ya da kişisel özellikte farklılaşacağı beklenmiştir.VI Üniversite öğrencileri (n= 473) ölümlülüğün hatırlatıldığı deneysel koşula ya da kontrol koşuluna atanmışlardır. Deney grubundaki katılımcılara ölümlü oldukları hatırlatılmıştır. Sonuçlar deneysel grupta yer alan katılımcılar, kontrol koşulundakilere oranla, sosyal ve bireysel ihlallerde bulunanlara daha çok ceza, sosyal kahramanlara ise daha fazla ödül verdiklerini göstermiştir. Ancak, beklentilerin tersine, kolektif özsaygımn, kolektif ya da karşılıklı bağımlı benlik yapılarına sahip bireyler için, ölümlülük etkilerine karşı koruyucu olacağı savı desteklenmemiştir. Kamusal ve özel benlik bilincinin ölüm korkusu deneyiminde öngörülen tetikleyici etkileri ise kısmen desteklenmiştir. Ek olarak, bulgular yaşanan ölüm korkusu türünün bireysel ya da kişilerarası bir karakterde olmasının bazı kültürel özelliklere bağlı olarak değişebileceğini göstermiştir. Çalışmanın sonuçlan TYK bağlanımda tartışılmıştır. Son olarak, çalışmanın sınırlılıklarına değinilmiş ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Terör Yönetimi Kuramı, Ölümlülüğün Hatırlatılması, Bireycilik-Toplulukçuluk, Kolektif ve Global Özsaygı, Karşılıklı Bağımlı ve Bağımsız Benlik Yapısı, Kamusal-Özel Benlik Bilinci, Yapısal Kaygı, Kişisel Ölüm Korkusu.
Ill ABSTRACT A TEST OF TERROR MANAGEMENT THEORY IN A COLLECTIVISTIC CULTURE: BUFFERING ROLE OF COLLECTIVE SELF-ESTEEM Ersin Aslıtürk M. Sc, Department of Psychology Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nebi Sümer September 2001, 108 pages According to terror management theory (TMT), humans experience an existential terror coming from the juxtaposition of self-preservation instinct and the awareness of death. Cultural worldviews, however, provide protection against this paralyzing terror through self-esteem. The theory posits that worldviews and self- esteem are ultimately cultural constructions. Accordingly, the purpose of the study was to detail the content of anxiety-buffering mechanism in a collectivist culture. First, it was assumed that general collective self-esteem would reduce mortality salience effects among collectivist people. Second, public and private self- consciousness were expected to play catalyzing roles in experiencing the fear of death for collectivist and individualist individuals differently. Finally, the type of the fear of death (interpersonal or intrapersonal) experienced by participants wasIV expected to be changed depending on their predominant aspects of cultural orientations. University students (n= 473) were assigned either mortality salient or control conditions. Participants in the mortality salient condition were reminded of their mortality. The analyses indicated that participants in the mortality salient condition assigned higher punishment for both social and personal transgressors and favored heroes than those in control conditions. Contrary to expectations, collective self- esteem was not found to be protective against mortality salience effects for high collectivist participants. The catalyzing roles of the public and private self- consciousness were partially supported. Also, the results showed that fear of death seemed to depend on certain cultural characteristics. The results of the study were discussed from the perspective of TMT. Finally, restrictions of the study were addressed and suggestions for future research were offered. Keywords: Terror Management Theory, Mortality Salience, Individualism- Collectivism, Collective and Global Self-Esteem, Interdependent-Independent Self- Construal, Public-Private Self-Consciousness, Trait Anxiety, Fear of Personal Death.