Tez No İndirme Tez Künye Durumu
517273
Görsel sanatlar eğitiminde Montessori eğitimi yaklaşımının, okul öncesi çocuklarının yaratıcılık gelişimlerine etkisi / The Montessorian education approach in visual arts education, the effect of preschool children's development
Yazar:ŞEBNEM NOYAT
Danışman: PROF. ÇAĞATAY İNAM KARAHAN
Yer Bilgisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Eğitim programları = Education programs ; Görsel sanatlar eğitimi = Visual arts education ; Montessori, Maria = Montessori, Maria ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens ; Yaratıcılık = Creativity
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
124 s.
Bu araştırmada, okul öncesi eğitim programında yer alan görsel sanatlar eğitimi ders konularının, Montesori Eğitimi Yaklaşımı programı uygulanarak, yaratıcılık gelişimlerine etkisinin nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 48-66 ay grubundaki 20 öğrenciye Montessori Eğitimi Yaklaşım Programı, aynı yaş grubundaki 60 öğrenciye Milli Eğitim Programı uygulanmış ve ikisi karşılaştırılmıştır. İki programda eşit üniteler işlenmiş, bunlar; Seramik tekniği, kolaj tekniği ve suluboya tekniğidir. Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Programının uygulandığı, görsel sanatlar eğitiminde, görsellerle yapılan anlatım sunumları, öğrencilerin yaratıcılıklarına etkileri, derste sınıf kuralları hatırlatarak ders işlenmesi aynı zamansa öğrenci eserlerine öğretmenlerin olumlu veya olumsuz eleştirilerinin etkileri araştırılmıştır. İkinci program olan Montessori Eğitimi Yaklaşımı programının uygulandığı, görsel sanatlar eğitiminin sonunda öğrencilerin yaratıcılıklarına etkileri, sanat çalışmalarının, özgünlük ve yenilik açısından yansımaları, özgür bırakılan çocukların derse kaşı tutumları, öğrenci başarısına etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçları, Montessori Eğitimi Yaklaşımı programı uygulanan sınıftaki öğrencilerde yardımlaşmanın önemli ölçüde arttığı, çocuklara yönelik yönerge olmadan, derslere kendi istekleri doğrultusunda katıldıkları ve malzemelerin yerlerini öğrenerek ihtiyaç duydukları anda aldıkları görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı Programı ile işlenen, sanat eğitimi derslerinde, öğretmenlerin görsel materyalleri, örnek modelleri, anlatım ve soru-cevap yöntemlerini kullandıkları. Sınıftaki malzeme dolapları öğrencilerin ulaşamayacakları yükseklikte ve göremeyecekleri kapalı dolaplarda bulunması öğrencileri sınırladığı sonucuna ulaşılmıştır.
In this research, the effect of Montessori education approach on the creativity of pre - school children in visual arts lesson was investigated and the creativity developments in students were observed. The research was carried out in college kindergarten, which educates under Kayapınar district of Diyarbakır province. 20 students between 48-66 months were applied the Montessori Education Approach and 60 students were applied the Ministry of National Education pre-school program and these two were compared to each other. Equal units are applied in both programs, Ceramic, watercolor, collage technique. The problem addressed in the study;The loss of student creativity in the implementation of the Ministry of National Education Preschool Program, the loss of self-confidence while students work, and the fact that the applied approaches are teacher-centered and therefore the works are not unique but are similar to each other. In the classrooms where Montessori Education Approach is applied, reflections of originality in the works of art, attitudes of free children to the lesson, and increased co-operation during the lesson have been observed. It is also observed that in the classrooms in which the Ministry of National Education pre-school program is applied, the method of instruction, class rules reminded in the lesson, teachers' criticism of the works resulted in loss of self-confidence in the students, reluctance to the subject,not being able to bring out the creativity and being bad tempered to students' friends.