Tez No İndirme Tez Künye Durumu
317032
12 Eylül Döneminde Milli Güvenlik Konseyi'nin yasama faaliyetleri: 12 Eylül 1980-18 Ekim 1982 / Legislative activities of the National Security Council during September 12 Period: 12 September 1980-18 October 1982
Yazar:BİLAL NERGİZ
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET Ö. ALKAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law ; Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:12 Eylül 1980 Dönemi = 12 September 1980 Period ; 12 Eylül müdahalesi = 12 September intervention ; 12 Mart 1971 Dönemi = 12 March 1971 Period ; 12 Mart müdahalesi = 12 March intervention ; 1960 sonrası = After 1960 ; Anayasa 1982 = Constitution 1982 ; Anayasa = Constitution ; Anayasa değişiklikleri = Constitutional amendments ; Askeri müdahale = Military intervention ; Askerler = Soldiers ; Kanunlar = Laws ; Milli Güvenlik Kurulu = National Security Council ; Ordu-devlet ilişkileri = military-State relations ; Yasama = Legislation ; Yasama süreci = Legislative process
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2012
265 s.
Bu çalışma 12 Eylül darbesiyle başa geçen ordunun yönetimde bulunduğu süre zarfında çıkartmış olduğu kanunlar ve Anayasa ile toplumu nasıl şekillendirmek istediği sorusuna cevap aramaktadır.Çalışmanın birinci bölümünde bir ülkede orduyu müdahale için harekete geçiren sebepler çeşitli faktörler altında ve örnek ülkeler eşliğinde incelenmiştir. İkinci bölümde Türkiye tarihinde, Osmanlı döneminden 12 Mart Muhtırası'na kadar olan süreçteki ordu-siyaset ilişkisi ele alınmakta, böylelikle ordunun Türkiye'de ne derece etkili olduğu tarihsel olarak anlatılmıştır. Bu bölümde ikinci el kaynaklar mümkün olduğunca zengin tutulmaya çalışılmıştır. Son bölümde ise 12 Eylül dönemi ile beraber Milli Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği kanunlar çalışmanın amacına yönelik incelenmiştir. Kanunlar incelenirken dönemin resmi gazeteleri birincil kaynağı oluşturmaktadır. Sonuç bölümünde ise incelenen kanunların genel bir değerlendirilmesi yer almaktadır.
This study looks for an answer the question that how the military -seized with 1980 coup d?etat- wanted to formalize the society with the laws and the constitution during his time in power.In the first chapter, the reasons for the military intervention in a country are investigated under for various factors and with the sample countries. In the second chapter, the relationship between military and politics from Ottoman Empire period to memorandum of 12th March is examined in Turkish history, thus how the military is effective in Turkey is explained historically. In this chapter, second hand sources are used as much as possible. In the last chapter, the legislated by National Security Council are researched for the purpose of the study. Official journal is the primary source for analysing the laws. In the conclusion, overall evaluation takes part about the investigated laws.