Tez No İndirme Tez Künye Durumu
250706
A case study on the aspects of classroom discourse in a fifth grade mathematics class in a regional elementary boarding school / Bir yatılı ilköğretim bölge okulu beşinci sınıf matematik dersi sınıf içi söyleminin incelenmesi üzerine bir durum çalışması
Yazar:ŞULE ŞAHİN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MİNE IŞIKSAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Bölümü / Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Matematik = Mathematics ; Matematik dersi = Mathematics lesson ; Matematik öğretimi = Mathematics teaching ; Sınıf içi davranışlar = In-class behaviors ; Sınıf içi çalışmalar = In-class works ; Yatılı ilköğretim bölge okulları = Regional boarding primary education schools ; İlköğretim okulları = Primary education schools
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
145 s.
Bu çalışmanın amacı, bir matematik sınıfında, sınıf içi söylemi belirli yönlerden analiz edip yorumlamaktır. Bu aktiviteleri incelemek üzere, bir beşinci sınıf 16 hafta, 20 ders saati boyunca gözlemlenmiştir. Analizler (1) Öğrenci Öğrenmeleri (2) Öğretmen Çalışmaları olmak üzere iki ana kategoride toplanmıştır. Öğrenci Öğrenmeleri kendi içinde İçerik ve Öğrenme olmak üzere iki alt kategoriye ayrılmıştır. Ek olarak, Öğretmen Çalışmaları da İçerik Bilgisi ve Pedagoji ile Öğrenme Ortamı Oluşturma olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.Çalışma sonuçları, matematik eğitiminin geliştirilmesi yönündeki çabalara ve sınıfların öğrenci merkezli olarak tasarlanmasının öneminin kabul edilmesine rağmen, bazı ilköğretim matematik sınıflarında öğretmen merkezli içeriğin baskın olmaya devam ettiğini göstermiştir. Ayrıca, öğretmenlerin sorduğu soruların, öğrencileri konu hakkında daha derin düşünüp çıkarımlarda bulunmaya teşvik etmekten ziyade; onları daha alt düzeyde düşünmeye yönlendiren, kural ve formül kullanımını öneren özelliklerde olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, gözlemlenen sınıfın söyleme dayalı sınıf özelliklerine sahip olmamakla birlikte, matematik öğretmenlerinin sınıf içi matematiksel içerik ile diğer disiplinler arasında bağlantı kurarken gerçek yaşam durumlarından örnekler vermeye çalıştıklarını ve matematik müfredatında vurgulandığı gibi öğrencileri bu yönde desteklemeye de gayret gösterdiklerini ortaya koymuştur.
The purpose of this study was to analyze and interpret specific aspects and characteristics of classroom discourse of an elementary mathematics classroom. To examine the classroom discourse, a fifth grade mathematics classroom was observed during sixteen weeks, and twenty lessons in total. The analysis was based on two main categories: (1) Student Learning and (2) Teacher Moves. Student Learning further divided into two sub-categories as content and learning. Additionally, Teacher Moves also divided into content knowledge and pedagogy and creating learning environment sub-categories.Results of this study showed that despite the many efforts in mathematics education in Turkey and the accepted importance of student-centered classrooms; still in some elementary classrooms teacher-centered instruction continue to be dominating. Moreover, the teacher questions generally seemed to have short answer and low-level characteristics that require students to recall mathematical rules and procedures rather than high-level questions that require students to recall mathematics rules and procedures rather than high-level questions that require students think deeper and draw inferences on mathematical content. Although, the results did not meet the assumptions of discursive classroom at all; based on the results, it could be said that in classroom practices, mathematics teachers try to make connections between mathematical content and other disciplines where they tried to give examples from real-world situations and also encourage students in that way; as pointed out in new mathematics curriculum.