Tez No İndirme Tez Künye Durumu
553806
5-6 yaş çocukların matematik becerilerinin geliştirilmesinde Montessori eğitim programının etkisi /
Yazar:İREM CANBULAT ZENGİN
Danışman: DOÇ. DR. DİLARA DEMİRBULAK
Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Eğitim programları = Education programs ; Matematik = Mathematics ; Matematik eğitimi = Mathematics education ; Matematiksel beceri = Mathematical skill ; Montessori, Maria = Montessori, Maria ; Okul öncesi dönem = Preschool period ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens ; Öğretim yöntemleri = Teaching methods
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
112 s.
Montessori, matematiği çocukların hayatına bir ders olarak sunmayıp, daha çok hayatı basitleştiren bir bilgi, hayatın bir parçası olarak sunmaktadır. Genel olarak ülkemizde matematik öğrenimine, çok zor olduğu, asla öğrenilemeyeceği şeklinde olumsuz bir ön yargı ile yaklaşılmaktadır. Bu yargının nedeni matematik öğrenim tarzının, genel olarak soyut uygulamalarla öğretilmeye çalışılmasından kaynaklanmaktadır. Montessori matematik eğitimi, yıllarca oynamaktan büyük bir haz duyduğu somut bazı materyalleri kullanarak verilmektedir. Araştırmanın amacı 5-6 yaş çocuklara Montessori matematik dersinin öğretilmesinde Montessori eğitim programının etkisini değerlendirmektir. Bu anlamda araştırmacı tarafından oluşturulan mülakat formu ile elde edilen veriler Nvivo programı ile analiz edilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini Montessori eğitimi almış (deney) ve almamış (kontrol) 5-6 yaş arası 40 çocuktan oluşan gruplar oluşturmuştur.
Instead of showing mathematics as a lesson Montessori helps children to see the mathematics that it is the most essential part of life. Generally, in our country people have prejudice about the mathematics that it is very difficult and it cannot be learned easily. The reason of this prejudice is teaching mathematisc with abstract examples. Montessori, teaches mathematics by using concrete materials. The aim of this study is, to evaluate the effects of Montessori program in teaching mathematic to 5 and 6 year old children. Hence, of the 40 preschool participants of this research 20 of them were going to school were Montessori method was utilized while not so at the school where the other 20 were going. The interview form composed by the researcher and the data analysed with Nvivo program.