Tez No İndirme Tez Künye Durumu
494640
Sağlık çalışanı olan ve olmayan ebeveynlerin çocuklarında uyguladıkları tamamlayıcı alternatif tıp yöntemleri / Using complementary and alternative medicine (cam) on own children by healthcare worker and non-healthcare worker parents
Yazar:RAHİME ŞEN
Danışman: YRD. DOÇ. FİGEN YARDIMCI
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Konu:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
103 s.
Amaç: Sağlık çalışanı olan ve olmayan ebeveynlerin çocuklarında kullandıkları tamamlayıcı alternatif tıp yöntemlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini; İzmir'deki bir üniversite hastanesine bağlı iki ilçe hastanelerinde 0-18 yaş aralığında çocuğu olan bu kurumlarda çalışan araştırmaya gönüllü katılan 213 sağlık çalışanı ve çocuk sağlığı polikliniğine ve yataklı servisine başvuran 187 gönüllü sağlık çalışanı olmayan ebeveyn oluşturmuştur. Veriler 2 Şubat 1 Mayıs 2015 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri ile alternatif tıp kullanma durumları arasındaki farkın analizinde Chi-Square Test ile değerlendirilmiş ve gereken örneklem büyüklüğünü ve gücünü hesaplamak için GPOWER 3.1 yazılımı kullanılmıştır. Bulgular: Sağlık çalışanı olan ebeveynler ile sağlık çalışanı olmayan ebeveynler arasında TAT yöntemini kullanma açısından istatistiksel olarak fark yoktur. Sağlık çalışanı olan ebeveynlerin %86.8'i, sağlık çalışanı olmayan ebeveynlerin ise %80.3'ü TAT yöntemlerinden en az bir tanesini kullanmaktadırlar. TAT yöntemlerini kullanan ebeveynlerin %85.4'ü kadın, %14.6'sı erkektir. Ebeveynlerin sosyodemografik özelliklerinin TAT kullanımını etkilemediği görülmüştür. Sağlık çalışanı olan ebeveynlerin %2.8'i, sağlık çalışanı olmayan ebeveynlerin %2.1'i TAT yöntemi ile ilgili eğitim almışlardır. Ebeveynler TAT yöntemlerini çocuklarında en çok bulantı kusma, karın ağrısı, ateş, öksürük boğaz ağrısı, kansızlık, kabızlık, bağışıklık, ishal, ağrı, pişik sorunlarında kullanmışlardır. Kullandıkları TAT yöntemlerinden sağlık çalışanı olan ebeveynlerin %77.2'si sağlık çalışanı olmayan ebeveynlerin ise %74.9'u TAT yöntemlerinden yarar gördüklerini belirtmişlerdir. Sağlık çalışanı olan ebeveynlerin %36.2'si sağlık çalışanı olmayan ebeveynlerin ise %40'ı kullandıkları TAT yöntemlerinin semptomlarda iyileşmeyi hızlandırdığını belirtmiştir. Sonuç: TAT yöntemlerini kendilerinde ve çocuklarında kullanan sağlık çalışanı olan ebeveynlerin bile bilgilerinin sınırlı olduğu, tüm ebeveynlerin TAT yöntemleri konusunda daha fazla bilgilendirilmeye ve rehberliğe gereksinim duydukları belirlenmiştir.
Aim: Present study is done for determining Complementary and Alternative Medicine Methods applied by healthcare worker and non-healthcare worker parents on their children. Method: The sample of research was formed by 213 volantary healthcare staff parents and 187 volantary non-healthcare staff parents having 0-18 years old children who applied to pediatric outpatient department and impatient treatment in two town hospital connected with one of the university hospital in İzmir. Its data were gathered between 2 February and 1 May 2015. In the evaluation of data, the analysis of variation between sociodemographic attributes of parents and their situation of utilizing alternative medicine was evaluated Chi-Square Test. GPOWER 3.1 Software was used for calculating required sample size and power. Findings: 86.9% of healthcare worker parents and 80.2% of non-healthcare worker parents use the least one of CAM methods. Using this methods parents are 82% women and 18% men. It is observed that sociodemographic attributes of parents did not affect CAM using. 2.8% of healthcare worker parents and 2.1% of non-healthcare worker parents in this study received education about CAM. The parents generally experimented this method on their children for healing nausea-vomiting, stomachache, fever, cough-throat ache, anemia, constipation, immunity, diarrhea, pain and intertrigo. 70% of healthcare worker parents and 62.6% of non-healthcare worker parents benefited from CAM. 35.7% of healthcare worker parents and 34.9% of non-healthcare worker parents realized that this method speeded up healing process on symptoms. Result: As a conclusion, there are limited knowledge abaut CAM methods even if the appliers are healthcare workers. Therefore, it is determined that all parents are needed mere information and guiadance abaout CAM metods.