Tez No İndirme Tez Künye Durumu
192496
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile pratisyen hekimlerin pap smear alma sıklığının belirlenmesi / Determination of the prevalence of taking pap smear of obstetrician and gynecologist specialist and general practitioner
Yazar:MERYEM SELVİ
Danışman: Y.DOÇ.DR. REHA DEMİREL
Yer Bilgisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Konu:Hemşirelik = Nursing
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
99 s.
XIÖZETKadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile Pratisyen HekimlerinPap Smear Alma Sıklığının BelirlenmesiServiks kanseri erken yakalandığı takdirde etkili bir şekilde tedavi edilebildiğiiçin kadınların pap smear ile düzenli olarak taranması kadın sağlığı açısından büyükönem taşımaktadır.Bu çalışma kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile pratisyen hekimlerinpap smear hakkındaki bilgi düzeylerinin ve pap smear alma sıklığının belirlenmesiamacıyla yapılmıştır.Kesitsel tipteki araştırma için 4 Ekim 2004-30 Nisan 2005 tarihleri arasındaAfyonkarahisar, Eskişehir, Konya ve Kütahya il merkezlerinde çalışmakta olan 129kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve 282 pratisyen hekim ile anket görüşmesiyapılmıştır.Verilerin analizinde Kruskal-Wallis varyans analizi, Mann Whitney U testi,korelasyon analizi ve ki-kare testleri kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi olarakp<0,05 alınmıştır.Araştırma sonucunda kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının pap smearıbeklenen düzeyde rutin tetkikleri arasına almadıkları tespit edilmiştir. Uzmanhekimlerin pap smear alma ve hakkındaki bilgi düzeylerinde ve uygulamalarındayetersizlik görülmüştür. Ayrıca uzman hekimlerin bilgileri ile davranışlarının farklıolduğu bulunmuştur. Bu da uzman hekimlerin bilgilerini yeterince uygulamayadönüştürme imkanlarının olmadığını düşündürmektedir. Pratisyen hekimlerin de papsmear hakkındaki bilgi düzeylerinin istenilen düzeyde olmadığı görülmüştür.Pap smear hakkında eğitim çalışmalarına eğitim öncesi ve sonrasında ağırlıkverilmesi, taramaların ücretsiz veya mümkün olan en düşük ücretle yapılması, sağlıkocaklarının bu konuda daha aktif hale getirilmesi gerektiği söylenebilir.Anahtar Sözcükler: Hekim, kadın sağlığı, pap smear, servikal kanser, tarama.PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
XIISUMMARYDetermination of The Prevalence of Taking Pap Smear of Obstetrician andGynecologist Specialist and General PractitionerWomen?s regularly pap smear screening is very important in terms of healthsince cervical cancer can be treated effectively if it is diagnosed early .This study has been conducted to determine the obstetricians?, gynecologists?and general practitioners? level of knowledge and prevalence of taking pap smear.For this cross sectional study, questionnaire technique was applied between4th October 2004 and 30 April 2005 to 129 obstetricians and 282 generalpractitioners who have been working in the center of Afyonkarahisar, Eskişehir,Konya and Kütahya.While analyzing the data, Kruskal-Wallis Warience analysis, Mann WhitneyU test, corelation Analysis and k-square tests have been used. p<0,05 is used formeaningfulness level.It is detected that according to the results of the research, obstetricians do nottake pap smear like the other routine detailed investigations as expected. It is noticedthat specialists have lack of sufficient qualifications in taking pap smear, havingknowledge about it and applying it. Also, it is seen that there is difference betweenspecialists? knowledge level and behaviors. That is to say, there isn?t enoughopportunity for specialits to apply their knowledge into practice. In addition, it isseen that general practitioners? knowledge level about pap smear is not at the desiredlevel.All in all, it can be concluded that more weight should be given to educationalstudies about pap smear before and after education, pap smear screening should befree of charge or at the lowest pay that is possible and village clinic must be moreactive in this topic.Key Words: Cervical cancer, pap smear, physician, screening, women health.PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com