Tez No İndirme Tez Künye Durumu
528344
Interactional resources for restoring understanding of teachers' instructions in an EFL classroom / Yabancı dil olarak İngilizce sınıflarında öğretmen yönergelerinin anlaşılmasının sağlanması için kullanılan etkileşimsel kaynaklar
Yazar:FATMA BADEM
Danışman: DOÇ. DR. İSKENDER HAKKI SARIGÖZ
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Etkileşim = Interaction ; Sınıf içi etkileşim = In-class interaction ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretmen yönergeleri = Teacher instructions ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
214 s.
Sınıf yönergelerinin sosyal ve pratik düzenleri, onlarca yıldır budun yöntembilimciler ve konuşma çözümlemeciler için bir araştırma konusu olmuştur. Bir kısım çalışma söz sırası alma, dizi düzeni ve sınıf kurallarının etkili uygulamasını araştırmıştır (Cromdal, 2003; He, 2000; Machbeth, 1991; McHoul, 1978; Mehan, 1979a; Melander & Sahlström, 2009; Mondada & Pekarek Doehler, 2004; Payne & Hustler, 1980; Tholander & Aronsson, 2003). Bunun aksine, uygulamanın oldukça yaygın olmasına rağmen birine bir şey yaptırmak için tasarlanan yönergeler bir araştırma alanı olarak nispeten daha az ilgi görmüştür (Brown & Levinson, 1978; Ervin-Tripp, 1976). Mevcut çalışmalar çoğunlukla konuşma eylemlerine (Austin, 1962; Searle, 1969) ve direktif biçimlerine (Goodwin, 2006a, 2006b; West, 1990) odaklanmıştır. Öğrenme fırsatlarını geliştirmede yönergelerin kritik rolü ele alındığında, bu çalışma öğretmenlerin yönergelere bağlı olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesi için kullandıkları etkileşimsel kaynaklarının yanı sıra öğretmen yönergelerinin dizisel düzenlerini de sunmaktadır. Bu amaçla bu çalışma İngilizcenin yabancı dil olarak (EFL) öğretildiği bir sınıfta öğretmenin çevrimiçi karar verme yetisi ile yönergelerin dilsel düzenlerindeki anlamayı yeniden kurmak için etkileşimsel kaynakları nasıl kullandığını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Bu çalışma, orta düzey İngilizce sınıfından beş haftalık bir sürede toplanmış olan 31 saatlik sınıf etkileşimi video kaydından yararlanmaktadır. Bulunan fenomen yerleşik ve ortaya çıkan eylemleri titizlikle çevriyazısı yapılmış doğal gelişen etkileşimde konuşmaya dayanan veri güdümlü, içeriden bakış açısıyla incelemek için analitik gündem sunan Konuşma Çözümlemesi (Liddicoat, 2007; Schegloff, 2007; Sidnell, 2010; ten Have, 2007) ile incelenmiştir. Analizler, öğretmenin analitik çalışma yürütme ve alternatif gidişat yolları araştırma yoluyla, aktivite başarısını ve öğrenme fırsatlarını potansiyel olarak engelleyebilecek anlama problemlerinin üstesinden gelmek için birçok etkileşimsel kaynak kullandığını göstermektedir. Bulgular ayrıca belirli bir dersin pedagojik hedeflerine ulaşmak için görev kurma ve onların takibini içeren eylemlerin çeşitli etkileşimsel düzenlerini de sunmaktadır. Ek olarak, verilerin derinlemesine incelenmesi, öğretmenin aktivite başlatılması içermeyen uzun sessizlikleri, öğrencilerin yanlış cevapları ve uygun olmayan katkılarını prosedürün anlaşılmadığını bildiren ipuçları olarak nasıl ele alındığını ortaya koymaktadır. Öğretmen yönergelerinin anlaşılmaması ve sorunların çözülmesini araştıran ilk çalışma olarak bu tez, sınıf içi etkileşimsel yeti (CIC) (Walsh, 2006) için yeni bir boyut önerecek ve dil sınıfları ile öğretmen yetiştirme ve eğitimine katkılar sunacaktır. Anahtar Sözcükler: Öğretmen yönergeleri, Anlama, Etkileşimsel kaynaklar, Yönetsel bağlam, Sınıf içi etkileşimsel yeti, Konuşma çözümlemesi
Social and practical organizations of classroom instruction have been a research interest for ethnomethodologists and conversation analysts for decades. A number of studies have investigated turn-taking, sequence organization, and achievement of classroom rules (Cromdal, 2003; He, 2000; Machbeth, 1991; McHoul, 1978; Mehan, 1979a; Melander & Sahlström, 2009; Mondada & Pekarek Doehler, 2004; Payne & Hustler, 1980; Tholander & Aronsson, 2003). In contrast, instruction in the sense of directives that are designed to get someone to do something has received relatively less attention as a research area (Brown & Levinson, 1978; Ervin-Tripp, 1976) despite the prevalent nature of the practice and existing studies mostly have focused on speech acts (Austin, 1962; Searle, 1969) and formats of directives (Goodwin, 2006a, 2006b; West, 1990). When the crucial role of instructions in optimizing learning outcomes is considered, this study presents sequential organization of teacher instructions as well as interactional resources employed by teachers in order to resolve understanding troubles that emerge with regard to instructions. To this end, this study aims to document how an EFL teacher deploys interactional practices for restoring understanding in instructional sequences through her online decision-making ability. This study draws upon 31 hours of classroom interaction video recordings collected over 5-week period in an intermediate level English as a foreign language (EFL) classroom. The emergent phenomenon was investigated from the perspective of Conversation Analysis which offers an analytic agenda to examine situated and emergent actions with an emic, participant-relevant, data-led standpoint based on meticulously transcribed naturally occurring talk-in-interaction data (Liddicoat, 2007; Schegloff, 2007; Sidnell, 2010; ten Have, 2007). The analyses show that the teacher uses a number of interactional resources in order to manage understanding troubles, which may potentially hinder task achievement and learning opportunities, through carrying out complex analytic work and exploring alternative trajectories. The findings also present various interactional organization of the actions of setting up tasks and pursing them until reaching pedagogical goals of a specific lesson. Furthermore, the close examination of the data also reveals how the teacher treats long silences including no activity initiation, students' wrong answers or contributions as clues signaling non-understanding of the procedure. As the first study to investigate non-understanding of teacher-instructions and resolution of troubles, this study offers a new dimension to Classroom Interactional Competence (CIC) (Walsh, 2006) and has direct implications for language classrooms and contributes to teacher training and education. Key Words: Teacher instructions, Understanding, Interactional resources, Procedural context, Classroom Interactional Competence, Conversation analysis