Tez No İndirme Tez Künye Durumu
124137
Adölesan grubu öğrencilerde tik belirtileri ve ruhsal durum değerlendirmesi / Assesment of tic symptoms and psychological conditions of adolescents
Yazar:DERYA ÖZBAŞ
Danışman: DOÇ.DR. NESRİN AŞTI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Konu:Hemşirelik = Nursing ; Psikiyatri = Psychiatry
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
82 s.
60 7. ÖZET Adölesan Grubu Öğrencilerde Tik Belirtileri ve Ruhsal Durum Değerlendirmesi Araştırma, adölesan grubu öğrencilerin ruhsal durumlarını değerlendirmek, tik görülme sıklığım belirlemek ve tiklerin ruhsal durumlarına etkisini saptamak amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı bir araştırma olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Avrupa yakasındaki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve devlet liselerinin son sınıflarında eğitimine devam eden 64469 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini küme ve sistematik örneklem yöntemiyle seçilen 1484 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacı tararından literatür çalışması yapılarak hazırlanan 40 maddelik ön görüşme formu ve Derogatis tarafından geliştirilmiş, Şahin ile Durak tarafından geçerlik ve güvenilirliği yapılmış Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılmıştır. Verilerin analizinde ki-kare testi, Mann- Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Örneklemin BTİ puan ortalamaları birin alünda bulunmuştur. Obsesif kompulsif bozukluk, kişilerarası duyarlılık, depresyon ve paranoid alt ölçek puan ortalamaları birin üzerinde bulunmuştur..¦... '.-,,!...w-*.- -* "¦'¦'¦ ^"f^:>:'u^^^&fcti"^*'-'Jrt;-, ^j_ 61 Yapılan değerlendirmede; adölesanlann %34.8'inde (n=517) bir yada daha fazla tik semptomunun olduğu, tik semptomlarının görülme oranının, özel liselerde eğitimine devam eden (x2=4.10, p=0.000), ders basan durumunun kötü olduğunu düşünen (x2=13.68, p=0.001), disiplin cezası aldığını belirten (x2=4.10, p~0.043), ailelerinin soğuk-ilgisiz yapıda olduğunu (x2=14.48, p=0.006), aile içi sözel ve/veya fiziksel şiddet olduğunu (x2=39.27, p=0.000), ailelerindeki bireylerden herhangi birinde fiziksel yada ruhsal hastalığı bulunduğunu (x2= 15.02, p=0.000) ifade eden adölesanlarda anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Tik semptomları gösteren adölesanlarda somatizasyon (x=0.93,±0.81), kişilerarası duyarlılık (x=1.28,±0.97), obsesif kompulsif bozukluk (x=1.40,±0.84), depresyon (x=1.29,±0.96), anksiyete bozukluğu (x=1.06,±0.75), hostilite (x=1.50,±1.03) fobik anksiyete (x=0.92,±0.77), paranoid düşünceler (x=1.31,±0.87), psikotizm (x=0.98,±0.77) ve BTİ puan ortalamaları (x=1.19,±0.70) herhangi bir tik semptomu göstermeyen adölesanlara oranla daha yüksek ve fark istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur. Değerlendirme sonuçlarına göre; tik semptomları gösteren adölesanlann psikopatolojik eğilim gösterdiği, eğitim kuramlarında koruyucu ruh sağlığı çalışmalarının uygulanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
62 8.SUMMARY Assesment of Tic Symptoms and Psychological Conditions of Adolescents The research has been planned as a descriptive and correlation determinative study to evaluate the psychological conditions of adolescents, to establish the prevalence of tic in adolescents and to determine effects of tics on psychological conditions of adolescents. The universe of the research consists of 64469 students at private and goverment high schools in the Europe side of Istanbul under control of Istanbul Ministery of Education. The sample group is composed of 1484 high school students who chose by cluster and systematic sampling method. In the research, an interview form which prepared by researcher with a study of relevant literature and The Brief Symptom Inventory (BSI), developed by Derogatis were used for collecting data. Initially, Şahin and Durak made validity and reliability of the BSI in Turkey. In the analysis of data, Chi-squared test, Mann- Whitney U test and Kruskal Wallis test were used. In the evaluation, Total Symptom Index mean of the sample group was under 1. Mean of the obsessive- compulsive disorder, interpersonal sensitivity, depression and paranoid ideas were more than 1. The rate of tic symptoms in adolescents was 34.8 %. The rate of tic symptoms was significantly high on private high school students (x2=4.10, p= 0.000), students who think themselves unsuccessful (x2=13.68, p=0.001), were punished (x2=4.10, p=0.043),63 don't have close relationship with their family members (x2=14.48, p=0.006), have verbal and physical violence in their family (x2=39.27, p=0.000) and whose family members have physical or mental illness. The means of the Total Symptom Index (x=1.19,±0.70), somatization (x=0.93,±0.81), interpersonal sensitivity (x=1.28,±0.97), obsessive compulsive disorder (x=1.40,±0.84), depression (x=l.29,±0.96), anxiety disorder (x=1.06,±0.75), hostility (x=1.50,±1.03), phobic anxiety (x=0.92,±0.77), paranoid ideas (x=1.31,±0.87) and psychoticim (x=0.98,±0.77) mean of the students who show tic symptoms were significantly higher than the students who don't show tic symptoms. As a results of the evaluation, it has been thought that adolescents who show tic symptoms indicate psychopathologic tendencies. Therefore preventive mental health practices are neccessary at education institutions.