Tez No İndirme Tez Künye Durumu
191372
AB uyum sürecinde sanayi için çevre stratejileri / EU environmental approximation strategy for industry
Yazar:ZEYNEP YÖNTEM
Danışman: PROF. DR. CAN HAMAMCI
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
332 s.
ÖZETBu çalışmanın konusu, AB uyum sürecinde çevre mevzuatınınuygulanmasının getireceği değişim ve zorlukların sanayiciye olan yansımalarınınanalizidir. Analizin bütüncül bir strateji ile yapılabilmesi için, Türkiye'deyürürlükte olan çevre ile ilgili hukuk, politikalar ve ilgili kurumlara ilişkin genel birdeğerlendirme yapılmıştır. Aynı şekilde, AB çevre politikasını belirleyen çevreeylem programları ve çevre mevzuatı sanayici bakış açısından incelenmiştir. Butespitlerden sonra sanayiyi dolaylı olarak etkileyecek olan, AB çevre mevzuatıuygulanmasına ilişkin değerlendirme yapılarak, anahtar konular ve olasıbelirsizlikler sanayici açısından ele alınmıştır. Endüstriyel kirliliğin kontrolü altbaşlığı kapsamında uygulama ve finansman planlarının hazırlanarak stratejiningeliştirilmesi incelenmiştir. Bu stratejik dokümanların müzakere sürecindeki yerive önemi üstünde durularak, AB'ye yeni üye devletlerin endüstriyel kirliliğinönlenmesi ve risk yönetimi konusundaki müzakere pozisyonları ve stratejikçalışmaları incelenmiştir. Bu inceleme Türkiye'ye benzerliği açısından, Polonyamüzakere süreci, endüstriyel kirliliğin kontrolü açısından irdelenmiştir. ABmüzakerelerinde katılım koşulları ve müzakere pozisyonlarında geçiş süresitalepleri, Türk sanayicisi açısından değerlendirmiş ve özellikle tekstil sektöründeçevresel uyumun ne anlama geldiği en uygun tekniklerin kullanılması gereği dedikkate alınarak örneklenmiştir. Bulunan veriler ve yeni üye ülke değerleri gözönünde bulundurularak, Türkiye'de endüstriyel kirlilik kontrolü için çevremevzuatının uygulama maliyetinin de değerlendirildiği stratejik plan yaklaşımıortaya konmuştur.319
SUMMARYThe subject of this study is the analysis of the reflection of the changesand difficulties on the industry that will be caused by the implementation of theenvironmental legislation during the EU approximation process. In order toprovide a complete analysis strategy, an evaluation on the laws that are in forceand the policies related with environment and the related institutions have beeninvestigated. In the same perspective, the environmental action programs thatdefine the EU environmental policy and the environmental legislation have beenanalysed from the industry?s point of view. After these findings, by the evaluationof the EU environmental legislation implementation that will affect the industryindirectly, the key subjects and the possible uncertainties have been studiedwith the industry?s point of view. Under the chapter of Control of the IndustrialPollution, implementation and financing plans have been prepared and thedevelopment of the strategy has been investigated. Pointing out the position andimportance of these strategic documents in the approximation process, thenegotiation positions and strategic studies of the new EU member states onprevention of industrial pollution and risk management have been evaluated. Inthis evaluation, because of the similarity with Turkey, the Poland negotiationprocess has been examined emphasizing on control of industrial pollution. Theeligibility criteria and the request for exceptional extensions for transition periodfor the EU negotiations have been investigated from the Turkish industry?s pointand the definition of environmental approximation has been modeled for thetextile sector emphasizing on the requirement of the best available techniques.320Based on the data found and the evaluation of the new member stateconditions, a strategic plan approach has been put forth for the implementationof the environmental legislation for the control of the industrial pollution inTurkey.321