Tez No İndirme Tez Künye Durumu
300867
304 L çeliğinin bazik ortamdaki elektrokimyasal özelliklerine bazı bor bileşiklerinin etkisi / The effects of some bor's compounds on electrochemical properties of 304 L steel in basic media
Yazar:GÜL SEDA ÖZ
Danışman: PROF. DR. SEMRA BİLGİÇ
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Ana Bilim Dalı
Konu:Kimya = Chemistry
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
80 s.
Bu çalışmada 304 L çeliğinin % 3 ve % 5 lik KOH ortamlarında korozyonuna borik asit (H3BO3), sodyum metaborat (NaBO2) ve sodyum tetraboratın (Na2B4O7) inhibisyon etkisi incelenmiştir. İncelenen bu bileşiklerden Na2B4O7 nin etkisi diğerlerine göre daha iyi olduğundan yapılan deneyler bu bileşikle sürdürülmüştür. Çalışmada Tafel ekstrapolasyon ve impedans spektroskopisi yöntemleri yardımıyla her iki derişimdeki KOH ortamına % 1?% 7'lik Na2B4O7 eklenerek korozyon parametreleri belirlenmiştir. Her bir deney 25o, 40o, 55o ve 70oC olmak üzere dört ayrı sıcaklıkta yapılarak sıcaklığın çeliğin korozyon hızı Na2B4O7 derişiminin inhibisyon etkinliğine etkisi de incelenmiştir.Çalışmada gerek % 3'lük ve gerekse % 5'lik KOH ortamlarında korozyon hızlarının sıcaklığa ve KOH derişimine bağlı olarak arttığı bulunmuştur. Her iki KOH ortamında çalışılan bütün sıcaklıklarda Na2B4O7'nin inhibisyon etkinliğinin % 1?% 4 derişim aralığında artarken % 5?% 7 derişim aralığında azaldığı belirlenmiştir.Çalışmada % 3 ve % 5'lik KOH ortamlarında H2 çıkışı gasometrik ölçümle Na2B4O7 derişimine bağlı olarak bir akışölçer ile incelenmiş ve H2 çıkış hızının % 1?% 4 derişim aralığında azalırken % 5?% 7 derişim aralığında bir miktar arttıktan sonra sabit kaldığı gözlenmiştir.Şubat 2011, 68 sayfaAnahtar Kelimeler: 304 L çeliği, KOH, korozyon, inhibitör, sodyum tetraborat.
In this study, the inhibition effect of boric acid (H3BO3), sodium metaborate (NaBO2) and sodium tetraborate (Na2B4O7) on corrosion of 304 L steel has been investigated in 3% and 5% KOH media. The experiments have been carried out using Na2B4O7 since it has better inhibition efficiency than the other compounds investigated. Corrosion parameters have been determined using Tafel extrapolation and impedance spectroscopy methods by the addition of 1% - 7% Na2B4O7 into both two concentrations of KOH solutions. The effect of temperature on corrosion rate of steel and the inhibition effect of Na2B4O7 concentration have also been investigated by carrying out each experiment in four different temperatures, i.e., 25o, 40o, 55o and 70oC.In the study, corrosion rates have been found to increase with temperature and KOH concentration both in 3% and 5% KOH media. It has been found that the inhibition efficiency of Na2B4O7 in both KOH media increases in 1% ? 4% concentration range whereas it decreases in 5% ? 7% concentration range.In the study, H2 flow in 3% and 5% KOH media has been investigated using gasometric measurement depending on the concentration of Na2B4O7 by a flowmeter and it has been observed that H2 flow rate decreases in 1% ? 4% concentration range whereas it increases slightly and then remains fixed in % 5?% 7 concentration range.February 2011, 68 pagesKey Words: 304 L steel, KOH, corrosion, inhibitor, sodium tetraborate.