Tez No İndirme Tez Künye Durumu
407437
11 Eylül saldırıları ardından Hollywood filmlerinde "Doğu"nun temsili: Kara Şahin Düştü, Ölümcül Tuzak ve Operasyon Argo filmlerinin analizi / Representation of the "East" in the Hollywood films after 11 september attacks: Analysis of the films Black Hawk Down, The Hurt Locker and Argo
Yazar:MUHAMMED SAİD TUĞCU
Danışman: PROF. DR. NURDAN AKINER
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı
Konu:Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:11 Eylül 2001 olayı = Event of September 11th ; Doğu medeniyeti = Eastern civilzation ; Doğu toplumu = Eastern society ; Film = Film ; Film yapımcılığı = Film production ; Hollywood = Hollywood ; Saldırı = Intrusion ; Siyasi temsil = Political representation ; Sosyal temsiller = Social representations ; Terör olayları = Terror avents
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
87 s.
Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül Saldırıları sonrasında terör üzerine savaş adı altında bir politika başlatmıştır. Terör üzerine savaş adı altında birçok ülkeye ve mücadeleye girmiştir. Bu bağlamda kendi hegemonyasını ve ideolojisini oluşturmak için; politik söylemini kitle iletişim araçları üzerinden sürdürmüştür. Hollywood sineması bu kitle iletişim araçları içerisinde büyük bir önem arz ederek, politik söylemin, ideolojik ve hegemonik yapının oluşturulmasında etkili bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu tez çalışması, 2001 yılında gerçekleşen 11 Eylül Saldırıları sonrasında Hollywood Sineması'nın terörizme yönelik algı operasyonunu ideoloji ve hegemonya kuramsal çerçevesinde incelemektedir. 11 Eylül Saldırıları sonrası vizyona giren üç sinema filmi; Kara Şahin Düştü, Ölümcül Tuzak ve Argo adlı yapımlar, Van Dijk'in ideolojik söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hollywood Sineması, terörizm, 11 Eylül Saldırıları
United States of America has launched a new policy under the name of the war on terrorism after the September 11 Attacks. It has intervened to many other countries on the bases of this policy. In this content it has continued its political rhetoric via mass communication tools to create its hegemony and ideology. Hollywood cinema which has a great importance in this mass media has been used as an effective tool in the creation of ideological, hegemonic structure and political rhetoric. This study focuses on Hollywood's constructing of perception towards the terrorism within the theoretical framework of ideology and hegemony. Three productions so-called Black Hawk Down, The Hurt Locker, Argo which came out after 11 September attacks have been analyzed by Van Dijk's ideological discourse analysis. Keywords: Hollywood cinema, terrorism, September 11 Attacks