Tez No İndirme Tez Künye Durumu
277763
2000'li yılların Hollywood sinemasında düşman kavramı / The idea of the enemy in Hollywood cinema during the 2000s
Yazar:İPEK TÜRKGÜLÜ
Danışman: DOÇ. DR. AYŞEN GÜL AKKOR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı
Konu:Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:Amerika Birleşik Devletleri = United States of America ; Düşman = Enemy ; Film = Film ; Hollywood = Hollywood ; Sinema = Cinema
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
137 s.
Hollywood tarihi boyunca Amerika Birleşik Devletlerinin içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasi ortamdan etkilenmiş ve bu etkileşimler sonucunda yapısal değişiklikler geçirmiştir. Bu yapısal değişiklikler Hollywood'un üretim biçimlerini, ürün çeşitlerini ve hatta ürün içeriklerini biçimlendirmektedir. 2000'li yılların Hollywood sinemasında düşmanın gösterimi filmlerin dramatik yapısını kurmak için hala ciddi önem taşımaktadır. Çalışmada düşmanın Hollywood filmleri içerisinde nasıl oluşturulduğu sorgulanmıştır. Filmlerde düşman oluşturulurken düşmana ait varolan kavramlardan yararlanıldığı ve bu kavramlarla belirli kalıplar oluşturulup bunların düşmanın yaratımında kullanıldığı görüldüğü gibi, bu kalıpların kullanımının filmden filme değişebildiği ve zaman zaman kalıplar kırılarak kavramlar arası geçişler yapılabildiği sonucuna varılmıştır.
Through it?s history Hollywood has always been influenced by economic and political situation of United States, These interactions have caused Hollywood to go through a series of structural changes. These changes shape Hollywood?s production styles, products and even the contents of these products. The representation of enemy is still an important element to set the dramatical stuctures of the movies. In this study, how the enemy is constructed in Hollywood movies has been inquired. It was seen that existing concepts regarding the enemy shapes certain patterns which are used to construct the enemy in the movies. The patterns could change from movie to movie and occasionally these patterns will be broken and certain transitions between concepts can be observed.