Tez No İndirme Tez Künye Durumu
566549
Teaching Turkish to Syrian refugee students: Teacher perceptions / Suriyeli mülteci öğrencilere Türkçe öğretimi: Öğretmen algıları
Yazar:MUSTAFA SAVAŞKAN
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ JENNIE FARBER LANE
Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Dil öğretimi = Language teaching ; Göçmenler = Emigrants ; Mülteciler = Refugees ; Suriyeliler = Syrians ; Türkçe eğitimi = Turkish education ; Yabancı dil eğitimi = Foreign language education ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Öğretmen algısı = Teacher perception
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
108 s.
Bu çalışma Suriyeli mülteci öğrencilerin Türkçe öğrenimini destekleyen öğretim eğilimi ve stratejilerini araştırmaktadır. Çalışma, mülteci öğrencilerle çalışan tecrübeli öğretmenlerin, Türkçe öğretimine olan algıları ve eğitim sürecinde karşılaştıkları zorluklar ve ihtiyaçları araştırmaktadır. Bu nitel araştırma için içerik analizi araştırma modeli kullanılmış olup, konuyla ilgili daha detaylı bilgi toplamak adına üç Türk öğretmenle mülakat yapılmıştır. Açıklayıcı mülakat verileri, ortaya çıkmakta olan kategorileri ve temaları belirlemek için analiz edilmiştir. Bu temalar, öğretmenlerin mülteci öğrencilere öğretirken olan algıları ve zorluklar olarak karşımıza çıkmıştır. Ayrıca, çalışmada kullanılan analitik çerçeve katılımcıların öğretme eğilimlerini ayırt etmek için kullanmıştır. Çalışma bulguları öğretmenlerin tutkuları ve motivasyonları hakkında derinlemesine bilgi verirken, öğretmenlerin dil, uygunsuz davranış, materyal ve politika ile ilgili zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olan niteliklerini tanımlamıştır. Bulgular meta-etnografik incelemesiyle ayrıca incelenmiştir. Çalışma katılımcıların tavsiyelerine dayanarak, mültecilerle çalışan eğitimcilere mesleki gelişim için öneriler sunmaktadır. Türkiye'deki mülteci meselesi devam ettikçe, araştırmanın bulguları, daha fazla öğretmenin yerinden olmuş öğrencilerle çalışmaya hazırlanmalarında yardımcı olacaktır. Anahtar kelimeler: içerik analizi, zihin alışkanlıkları, mülteci öğrenciler, eğilimlerin öğretimi
This study explores teachers' perceptions, challenges and needs in teaching Turkish to Syrian refugee students. Content analysis design was used for this qualitative study to gain insights from interviews with three Turkish teachers. The participants were experienced at working with refugee students. The descriptive interview data was analyzed to identify emerging categories and themes. These themes revolved around teachers' perceptions and challenges when teaching to refugee students. In addition, the study used an analytical framework to discern the teaching dispositions of the participants. These findings were further investigated with a meta-ethnographic review of selected literature. The result of the study gave insights into the teachers' passions and motivations. The findings identified attributes of the teachers that helped them to overcome challenges related to language, misbehaviors, material and policy. Based on recommendations of the participants, the study provides suggestions for professional development for educators who work with refugees. As the refugee situation in Turkey continues to grow, the findings of the study will be helpful in preparing more teachers to work with displaced students. Key words: content analysis, Habits of Mind, refugee students, teaching dispositions.