Tez No İndirme Tez Künye Durumu
579924
Gastronomi turizmine Türk mutfağının etkileri Trabzon ili örneği / The influence of Turkish cuisine on the gastronomy tourism-examplified in the cuisine of Trabzon area
Yazar:OYA DİNÇ ALAÇAM
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY GÖK
Yer Bilgisi: İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Ana Bilim Dalı
Konu:Turizm = Tourism
Dizin:Gastronomi = Gastronomy ; Mutfak = Kitchen ; Mutfak turizmi = Culinary tourism ; Trabzon = Trabzon ; Türk mutfağı = Turkish cuisine ; Yöresel mutfak = Local cuisine ; Yöresel ürün = Local product
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
232 s.
Hazırlanan bu tez çalışmasının verilerine ulaşmak için kaynak taraması ve insanlarla yapılan yüz yüze mülakat yöntemi uygulanmıştır. Çalışmamızda yapılan kaynak taraması ile Trabzon ilinin temel tanıtımına, gastronomi turizminin ve Türk mutfağının genel özelliklerine, Trabzon ilinin gastronomi potansiyeli örneklerine yer verilmiştir. Kaynak bireylerle de yapılan mülakatlarla yöre lezzetlerinin detaylarına odaklanılmış ve gastronomi turizmi ile ilişkilendirilmiştir. İnsanlar, doğaları gereği ihtiyaçları olan maddi manevi duygularını beslemek için daha fazla alternatif arayışına yönelmektedirler. Günümüz dünyasında özellikle metropolde yaşayanların önemli bir bölümü, ekonomik şartların da gerekliliği doğrultusunda iş dünyasında bulunmaktadır. Bu durum karşısında acele yenen yemekler ve ayaküstü atıştırmalar, kişilerin sosyal hayatı üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Kişilerin aralarındaki sosyal diyaloğu kuvvetlendirebilmek amacı ile yaptıkları alternatif seçenekler arasında kültür ve tatil turları da bulunmaktadır. Özellikle yaptıkları seyahatler ile bulundukları yerin yöresel lezzetlerini tatmak ve toplu halde yenilen yemekten aldıkları ortak hazzı paylaşmak istemektedirler. Yapılan bu çalışmada, Trabzon ili mutfağının gastronomi turizmine etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Anahtar sözcükler: Trabzon İli, Gastronomi Turizmi, Yöresel Mutfak, Yöresel Lezzetler
Throughout this thesis, academic research and interviews with the locals are involved in order to draw up a conclusion. Since this project focuses on the gastronomy of the Trabzon province, research has been done on the general gastronomy effect and potential on the province, including the general features of the Turkish cuisine. After visiting and interviewing the chasen target audience, an analysis has been made on the traditional Trabzon kitchen including gastronomy tourism. The human nature constantly wants to evolve and therefore are in search for new alternatives. Today, the majority of those who live in a metropolis area, live abusy life due to economic reasons. This situation creates social issues in the society, due to most people eating fast food or just not paying attention on socializing. Since people have become more individual rather than social, there are different alternatives in order to empower their social ability, such as cultural and gastronomy tours. In these tours the aim is to try traditional dishes with other tourists in order to share this cultural experience. This paper, we aim to introduce and present the effects on the gastronomy of Trabzon including its effect on tourism. KEYBORDS Trabzon Province, Gastronomy Tourism, Local Cuisine, Local Delicacies