Tez No İndirme Tez Künye Durumu
597281
City promotion by souvenir design: Case of Izmir / Hediyelik eşya tasarımıyla şehir promosyonu: İzmir örneği
Yazar:DUDU SEREN UZLUER TAPLAK
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET CAN ÖZCAN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı / Tasarım Bilim Dalı
Konu:Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design ; Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:Hediyelik eşya = Souvenir ; Kentler = Cities ; Tasarım = Design ; Turistik ürünler = Touristic products ; Tutundurma = Promotion ; İzmir = Izmir
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
116 s.
Hediyelik eşyalar hayatımızdaki sıra dışı deneyimlerimizi muhafaza ettiğimiz gizli hatırlatıcı objelerimizdir. Bu yazıda, hediyelik eşyaların turizm ve tasarımdaki konumu üzerinden şehir pazarlamasındaki rolü incelenmektedir. Güncel olarak kavram bilinirliği yükselmiş olan şehir pazarlaması konusunda birçok araştırma bulunmaktadır. Bu tezde, tasarlanmış varolan hediyelik eşyaların şehir pazarlamasında nasıl bir yeri olduğu incelenmektedir. Bunu yapabilmek için de İzmir vakası üzerinde çalışılmıştır. Öncelikle hediyelik eşya tanımlanarak, tarihi incelenmiştir. Bu noktada, hediyelik eşyaların taşıması gereken temel özelliklerinden biri olan otantiklik kavramı üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Söz konusu hediyelik eşyaların şehirlerin markalaşmasında ve tanıtımında nasıl kullanıldığı soruları üzerinde durulmuştur. Markalaşmış şehir örnekleri ve şehirlerin nasıl temsil edildikleri üzerinde incelemelere yer verilmiştir. Vaka çalışması yapılırken öncelikle "İzmir"in sahip olduğu turistik değerler incelenmiştir. Toplanan veriler üzerinden şehrin halihazırda sahip olduğu hediyelik eşya örneklerine yer verilerek karşılaştırma yapılmıştır. Bu çalışmaya değer katması açısından İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın markası olan "Gift35"in hediyelik eşya tasarımları incelenerek analiz edilmiştir. Sonuç olarak ise tasarım odaklı hediyelik eşyalar ile bu şehrin tanıtımına nasıl ve ne kadar katkı sağlanabilineceği değerlendirilmiştir.
The souvenirs are our hidden reminder objects in which we maintain our extraordinary experiences in our lives. In this article, the role of souvenirs in tourism and design examined. Nowadays, there are many kinds of research about the city marketing which has increased concept awareness. In this thesis, how existing designed souvenirs and their place in city marketing are examined. In order to do this, the case of Izmir was studied. Firstly, the souvenirs were identified and the history of souvenirs was examined. At this point, the concept of authenticity, which is one of the basic features of souvenirs evaluated. The questions of how these souvenirs are "used in the branding cities" and "promote the cities" are emphasized. Examples of branded cities and how they are represented" included. In the case study, the touristic values of "Izmir" were examined. The collected data were compared with the examples of the souvenirs that the city already had. In order to add value to this study, souvenir designs Gift35, ın which is the brand of Izmir Chamber of Commerce Education and Health Foundation, analyzed. As a result, it has been evaluated how and how much contribution can be made to the promotion of this city with design-oriented souvenirs.