Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119349 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Alkylphenols in carp and tench caught from lake Eymir and Kurtboğazı dam lake / Eymir gölünden ve Kurtboğazı baraj gölünden alınan sazan ve kadife balıklarında alkilfenol miktarı analizi
Yazar:VERDA GİZEM OĞUL
Danışman: DOÇ.DR. MERYEM BEKLİOĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Biyoloji = Biology
Dizin:Alkilfenol = Alkylphenol ; Balıklar = Fishes ; Eymir gölü = Eymir lake ; Kurtboğazı baraj gölü = Kurtboğazı dam lake ; Sazan balıkları = Carps ; Yeşil sazan = Tench
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
90 s.
oz EYMİR GÖLÜNDEN VE KURTBOĞAZI BARAJ GÖLÜNDEN ALINAN SAZAN VE KADİFE BALIKLARINDA ALKİLFENOL MİKTARI ANALİZİ Oğul, Verda Gizem Yüksek Lisans, Biyoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç Dr. Meryem Beklioğlu Ortak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. İnci Togan Ağustos 2002 Alkilfenol polictoksilatlar (AFE) iyonik olmayan yüzey arttırıcı maddelerin büyük bir kısmını oluştururlar. AFE'ler yüzey arttırıcı madde olarak değişik endüstriyel alanlarda örneğin plastik, lastik, tekstil, zirai kimyasallarda ve kağıt üretiminde, temizlik maddeleri, deterjan ürünlerinin üretiminde yüzey arttırıcı madde olarak kullanılmakladır. AFE'lerin biyolojik olarak bozunuma uğramasıyla nonilfenol (NF), butil fenol (BF) ve oktilfenoller (OF) oluşmaktadır. Nonilfenol, butilfenol ve oktilfcnollcre alkilfenoller denir.Bu çalışmanın amacı, Eymir Gölü ve Kurtbogazı Baraj Gölünden alınan kadife balığı (Tinea tinca) ve sazan balığı (Crypinus carpio) örneklerinde akilfenol konsantrasyonunu belirlemektir. Eymir Gölü 25 yıldır arıtılmamış evsel atık suyu depolamaktadır. Kurtbogazı Baraj Gölüne önemsiz miktarda evsel atık suyu verildiğinden kontrol olarak kullanılmıştır. HPLC tekniği ile gölde yaşayan balıklarda alkilfenol miktarını belirlemek için beş farklı doku örneği; kas, beyin, karaciğer, solungaçlar ve iç organlar (karaciğer hariç) kullanıldı. Eymir Gölünden toplanan balıklarla NP ve OP olduğu saptandı. Ancak seviyeler istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sadece sazan balığında, beyinde NP miktarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu gözlendi. Kurtbogazı Barajından yakalanan sazan ve kadife balıklarında ise çoğunlukla alkilfenollerin var olmadığı veya bizim saptama sınırlarımızın altında olduğu tespit edildi. Bu durum, Kurtbogazı Baraj Gölünde evsel atık suyu kaynaklı kirlenmenin önemsiz olduğuyla da ilintili olabilir. Anahtar Kelimeler: Alkilfenol, nonilfenol, bütilfenol, oktilfenol, sazan balığı, kadife balığı,E.ymir Gölü, Kurtbogazı Baraj Gölü. vı
ABSTRACT ALKYLPHENOLS IN CARP AND TENCH CAUGHT FROM LAKE EYMIR AND KURTBOGAZI DAM LAKE Oğul, Verda Gizem M.S., Department of Biology Supervisor: Doç. Dr. Meryem Beklioğlu Co-Supervisor: Prof. Dr. İnci Togan August, 2002 Alky I phenol polyethoxylates (APEs) constitute a large portion of the non- ionic surfactant market. They are widely used as a non-ionic surfactant in industry such as in the manufacturing of plastics and elastomers, textiles, agricultural chemicals and paper products, household cleaning products and personal care products. Degradation products of APEs are nonylphenol (NP), octylphenol (OP), and bulylphcnol (BP). NP, OP and BP are known as alkylphenols. In this study, it was aimed to determine concentrations of alkylphenols in tench {Tinea tinea) and carp {Crypinus carpio) caught in Lake Eymir, Ankara, which received raw sewage effluent over 25 years and Kurtbogazi Dam Lake which acted as the control system, because Kurtbogazi Dam Lake's water was qualified as second class water according to the levels of phosphorous and nitrogen and qualified as first class water according to the other parameter (DSİ, 1998). The levels of alkylphenols İÜ T.C. YÜSCS-EK ÖÖK ETCVI K»J «W ^were determined in five different tissues including, muscle, liver, brain, gills and also in internal organs (except liver) by using High Performance Liquid Chromatography (HPLC). The tissues of two species of fish caught in Lake Eymir clearly exhibited the presence of NP and OP but not at significant level. Only the NP concentration recorded in the brain tissues of carp was significantly high. Alkylphenolic compounds in the tissues of carp and tench caught in Kurtbogazi Dam were mostly undetectable. Probably due to the dam lake has not been exposed to the significant sewage discharge. Key words: Alkylphenol, nonylphenol, butylphenol, octylphenol, pollution, bioaccumulation, common carp, tench, Lake Eymir, Kurtbogazi Dam Lake IV