Tez No İndirme Tez Künye Durumu
340087
Altı sigma yaklaşımı ve borusan şirketi uygulamaları / The six sigma approach and the applications of the method in borusan
Yazar:ULUAY KOÇAK GÜVENER
Danışman: PROF. AHMET ÖZTÜRK
Yer Bilgisi: Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Ana Bilim Dalı / Yöneylem Araştırması Bilim Dalı
Konu:Ekonometri = Econometrics
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
147 s.
ALTI SİGMA YAKLAŞIMI VE BORUSAN ŞİRKETİ UYGULAMALARISon yıllarda yabancı literatürde oldukça yaygın bir biçimde kullanılan Altı Sigma yöntemi yerli literatürde yeterince uygulanmamıştır. Bu çalışmanın amacı yerli literatürdeki bu boşluğun doldurulmasına bir katkı sağlamak ve aynı zamanda Altı Sigma yöntemini süreçlerine uygulamak isteyen firmalara yol göstermektir.Bu amaca ulaşmak için Altı Sigma'nın TÖAİK (Tanımlama-Ölçme-Analiz-İyileştirme-Kontrol) olarak bilinen süreç iyileştirme modeli incelenmiş ve söz konusu model kullanılarak Borusan şirketindeki Sigma uygulamalarından bahsedilmiştir. Bu çalışma üç teori ve bir uygulama bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Altı Sigma'nın tanımları ve felsefesi hakkında bilgi verildikten sonra Altı Sigma'yı uygulayan firmalar ve kazançları, süreç yeterliliği ve Altı Sigma hesaplama yöntemleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Altı Sigma için gerekli istatistiksel teknikler ayrıntılı bir şekilde örneklerle desteklenerek incelenmiştir. Üçüncü bölümde Altı Sigma organizasyonunda rol alan oyuncuların görev ve sorumluluklarına değinildikten sonra Altı Sigma süreç iyileştirme modeli olan TÖAİK modeli ve Altı Sigma organizasyonunun hedef ve ilkeleri anlatılmıştır. Tezin son bölümü olan uygulama bölümünde ise Borusan işletmesinde Caterpillar Yedek Parçaların (Belçika ve Amerika'dan ana depo'dan getirtilen) geliş sürelerinin kısaltılması ile ilgili hizmet sürecinin iyileştirilmesi için Altı Sigma yöntemi uygulanmıştır. Firma için büyük önem arz eden bu iyileştirmenin, firmanın diğer süreçlerine de uygulaması tavsiye edilmiştir.
SIX SIGMA APPROACH AND APPLICATIONS AT THE COMPANY BORUSANThe Six Sigma method, which is being used during the recent years in foreign literature increasingly, has not been used sufficiently in the domestic literature. The goal of this study is to contribute to filling the void in the domestic literature and also to assist companies that aims to apply the Six Sigma method in their own processes.In the thesis the DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improvement and Control) stages of the Six Sigma approach has been examined and the model has been used to define the applications in the Borusan company. This study is composed of three theories and one application chapters. In the first chapter the definition of Six Sigma and it's philosophy is defined and then companies that apply Six Sigma and their benefits from the approach, process adequateness and Six Sigma accounting procedures are discussed. In the second chapter necessary statistical techniques for Six Sigma have been given in detail with examples. In the third chapter the duties and responsibilities of players in a Six Sigma organization is defined and then the DMAIC model and the goals and principles of a Six Sigma organization are defined. The application chapter, which is the last part of the thesis, is about the Six Sigma method used in Borusan company for reducing the delivery times of Caterpillar Spare Parts (from the main warehouse in Belgium). This improvement, which was highly important for the company, was recommended for other processes of the company.