Tez No İndirme Tez Künye Durumu
489497
Addressing the near-fault directivity effects for their implementation to design spectrum / Yakın fay yönelim etkilerinin tasarım spektrumlarına uygulanmaları için irdelenmeleri
Yazar:SAED MOGHIMI
Danışman: DOÇ. DR. YALIN ARICI
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
Konu:Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering ; İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2017
255 s.
Faya Yakın İleri Direktivite (FYİD) zemin hareketleri oldukça polarize olup yapılar üzerinde yüksek sismik talepler oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu olay, hız dalgasının başında yer alan atım-tipi sinyallerin titreşim periyotlarına yakın periyotlarda tepki spektrumunu arttırmasından dolayıdır. Atım-tipi zemin hareketlerine maruz kalan tepki spektrumunun tahmini için, Zemin Hareketleri Tahmin Denklemleri (ZHTD) ile birlikte kullanılabilecek farklı direktivite modelleri son zamanlarda önerilmiştir. Bu çalışmada iki direktivite modeli kullanılarak farklı sismolojik ve geometrik parametrelerin, direktivite etkisinden dolayı tepki spektrumu üzerinde oluşturdukları amplifikasyon seviyesi incelenmiştir. Bu çalışmada kullanılan birinci direktivite modeli olan Shahi ve Baker (2011) 'de gösterildiği üzere kayma oranı, fayın karakteristik büyüklüğü, tehlike seviyesi ve kaynak-saha geometrik parametreleri, tepki spektrumunu arttırmada önemli roller oynamaktadır. İkinci model olarak kullanılan Chiou ve Spudich (2013) de ise, karakteristik büyüklük ve kaynak-saha geometrisi belirleyici parametrelerdir. Örnek çalışmalardan yapılan gözlemler, 475 yıl ve 2475 yıllık dönüşüm periyotları tasarım spektrumları üzerindeki ileri direktivite etkisini yansıtmak üzere bazı basit kurallar oluşturmak için kullanılmıştır.
Near-Fault Forward-Directivity (NFFD) ground motions are highly polarized and they have the potential to impose larger seismic demands on the structures. This is due to the presence of impulsive signals in the beginning of their velocity waveforms, which amplifies the response spectrum in periods close to pulse period. Different directivity models proposed recently can be used together with Ground Motion Prediction Equations (GMPEs) to estimate the response spectrum exposed to pulse-type ground motions. This study utilizes two directivity models to investigate the effect of different seismological and geometrical parameters on the amplification level that the directivity effect imposes on the response spectrum. It is shown that in Shahi and Baker (2011) (the first directivity model utilized in this study) slip rate, fault characteristic magnitude, hazard level and source-site geometric parameters play important role, on the response spectrum amplification. In Chiou and Spudich (2013) (the second directivity model), the characteristic magnitude and source-site geometry are the determining parameters. The observations from the case studies are used to set some simple rules for reflecting the forward-directivity effects on design spectra at the 475-year and 2475-year return periods. The concept of ground motion polarization (directionality) is also utilized in the determination of maximum rotated component (RotD100) for NFFD ground motions. For this purpose RotD100 is calculated for the near fault ground motions with and without forward-directivity effect and a conversion factor is proposed by taking the ratios of spectral demands of RotD100 horizontal component between pulselike and non-pulse recordings.