Tez No İndirme Tez Künye Durumu
553611
Koruyucu aile uygulamasının sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi: Kırıkkale örneği / Investigating the foster care services based on socio-demographic variables: The case of Kırıkkale
Yazar:MERVE KOÇTÜRK
Danışman: DOÇ. DR. FİKRET EFE
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Koruyucu aile = Foster family ; Koruyucu aile hizmeti = Foster care service ; Kırıkkale = Kırıkkale ; Sosyal hizmetler = Social services ; Sosyodemografik değişkenler = Sociodemographic variables ; Sosyodemografik özellikler = Socio-demographic characteristics
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
121 s.
Bu çalışmada koruyucu aile hizmetine yönelik toplumun farkındalığına dikkat çekmek amacıyla katılımcıların koruyucu aile uygulaması hakkında, sahip oldukları bilgi düzeyi, görüşler ve doğru bildikleri yanlışlar belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen bilgi düzeyi, sosyo-demografik değişkenlere (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni hal, doğum yeri, çocuk sahibi olup olmama, çevresinde korunmaya muhtaç çocuk olup olmama) göre Kırıkkale ili örneğinde incelenmiştir. Nicel bir araştırma olan bir çalışmada araştırma desenlerinden genel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 400 birey, tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. İlk olarak alt gruplar Kırıkkale ilinin ilçeleri olarak belirlenmiştir ve alt gruplardan birim çekme işlemi uygun örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından alanyazın taraması, uzman görüşü alınması ve ön deneme çalışması yapılarak bir anket formu geliştirilmiştir. IBM SPSS 21.0 programı kullanılarak tanımlayıcı bilgilerin elde edilmesi amacıyla betimsel istatistik analizi, katılımcıların ortalama bilgi düzeyleri arasında belirli değişkenlere göre farklılık olup olmadığını incelemek amacıyla da çıkarımsal istatistik analizi (tek yönlü varyans analizi) kullanılmıştır. Anket sonuçları, katılımcıların koruyucu aile uygulaması hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadıklarını ve ayrıca doğru bildikleri birtakım yanlışların olduğunu ortaya koymuştur. Doğru olanın aksine katılımcılar, korunmaya muhtaç çocukların ciddi psikolojik problemleri olduğunu, aileleri tarafından ihmal edildikleri, cinsel veya fiziksel tacize maruz kaldıkları için koruyucu aile yanına yerleştirildiklerini ve devletin bu ailelere ek maaş ödediğini sanmaktadırlar.Bunun yanısıra cinsiyet ve çevresinde korunmaya muhtaç çocuk olup olmama değişkenleri açısından katılımcıların bilgi düzeyleri arasında bulunan fark anlamlı bulunmamıştır. Yaş, eğitim düzeyi, medeni hal, doğum yeri ve çocuk sahibi olup olmama değişkenleri açısından bulunan farkların ise anlamlı olduğu görülmüştür. Genç katılımcılar yaşlı katılımcılara göre, eğitim seviyesi yüksek olanlar düşük olanlara göre, büyükşehir belediyesi olan illerde doğanlar diğer illerde doğanlara göre, bekârlar boşanmış olanlara göre ve çocuk sahibi olmayanlar olanlara göre koruyucu aile uygulaması hakkında daha fazla bilgiye sahiptirler ve bu uygulamaya yönelik görüşleri daha olumludur.
In this study, the level of knowledge, opinions and misconceptions about foster care were determined in order to draw attention to the current awareness of the society about the foster family services. In addition, the level of knowledge was examined according to various variables (age, gender, educational level, marital status, place of birth, whether or not having children, whether or not having children in need of protection) in Kırıkkale province. This was a quantitative study and survey design as a research method was used. 400 participants were selected using the stratified random sampling. Sub-groups were determined as the districts of Kırıkkale province and unit withdrawal from sub-groups was carried out by means of convenience sampling A questionnaire form was developed by the researcher as a data collection tool, by literature review, obtaining expert opinions and conducting a pilot study. For data analysis both descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis (one-way analysis of variance) were used through IBM SPPS 21.0. The results of the survey showed that the participants did not know much about the foster care system and they have some misconceptions about it. Contrary to what is correct, participants believed those children have serious psychological problems, they are in foster care system because they are sexually or physical abused by their parents, and that the state is paying additional salaries to foster families. No significant difference was found between the knowledge levels of the participants in terms of gender and having children in need of protection around. The differences found in terms of age, education level, marital status, place of birth and whether or not having children were significant. Young participants compared to older ones, more educated ones compared to less educated ones, those who were born in the provinces with metropolitan municipalities compared to ones born in other provinces, single participants compared to divorced ones and those who had no children compared to ones having children had more information and more positive opinions about the foster care system.