Tez No İndirme Tez Künye Durumu
341147
A parametric study on the influence of semi-rigid connection nonlinearity on steel special moment frames / Yarı rijit bağlantıların doğrusal olmayan davranışının çelik özel moment çerçevelere etkisi üzerine parametrik çalışma
Yazar:TOLGA METİN
Danışman: DOÇ. DR. AFŞİN SARITAŞ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:Bağlantı = Connection ; Yarı-rijit = Semi-rigid
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
118 s.
Uygulamada, çelik çerçeveler bütün kirş-kolon bağlantıları rijit bağlantılar ya da basit bağlantılar olarak varsayılarak analiz edilir ve tasarlanır. Gerçek hayatta aslında rijit veya basit bağlantı yoktur ve bütün bağlantılar yarı rijit bağlantılar olarak adlandırılan bir bağlantı grubuna aittirler.Çelik bir yapının doğrusal olmayan davranışının gerçeğe yakın modellenmesinde çeşitli zorluklar mevcuttur ki bu zorluklardan bir tanesi de bağlantıların yarı-rijit davranışlarının modellenmesidir. Detaylı bir sonlu elemanlar modeli, malzemenin ve geometrinin doğrusal olmayan etkileri yanısıra temas, sürtünme ve civata öngerilmesinden dolayı bütün yüzeyler arasındaki kompleks etkileşimi dikkate alabilir. Bütün bu doğrusal olmayan etkiler, basit bir şekilde moment-dönme modeli ile bağlantı bölgesinde toplanabilir. Bu tezde benzer bir metodoloji izlenmekte olup, esas amaç yarı-rijit bağlantının konsantre doğrusal olmayan davranışlarının, çelik Özel Moment Çerçevelerin genel yapısal tepkilerine olan etkisini araştırmaktır.Bu tezde, üç, dokuz ve onbeş katlı çelik Özel Moment Çerçeveler öncelikle rijit çerçeveler olarak analiz edilerek tasarlanmış ve daha sonra çerçeveler yarı rijit bağlantılardan dolayı oluşan doğrusal olmayan davranışı dikkate alarak tekrar analiz edilmiştir. Kapasite eğrilerinden elde edilen süneklik ve aşırı mukavemet azaltma faktörlerindeki değişiklikler rijit ve yarı rijit modelleme alternatifleri ile kıyaslanmıştır.
In practice, steel frames are analyzed and designed by assuming all beam to column connections as either rigid or simple. In real life, there are no such idealizations as rigid or simple and all connections would actually belong to a group of connections named as semi rigid connections.Various difficulties exist in modeling an accurate non-linear behavior of a steel structure, where one of these challenges is the modeling of semi-rigid behavior of connections. A detailed finite element model would take into account the complex interaction between all surfaces due to contact, friction and bolt pretension besides the material and geometrical nonlinearity effects. All these nonlinearity effects could be simply lumped as a moment-rotation type model at the connection region. Such a methodology is followed in this thesis and the main aim is to study the lumped nonlinear behavior of steel semi-rigid connections on the overall structural responses of steel Special Moment Frames.In this thesis three, nine and fifteen story steel Special Moment Frames are analyzed and designed as rigid frames first, and then the frames are reanalyzed considering non-linear effects due to semi-rigid connections. Changes in the ductility and overstrength reduction factors obtained from pushover curves are compared between the rigid and semi rigid modeling alternatives.