Tez No İndirme Tez Künye Durumu
451681
Ağ örgütlenmesi bağlamında, işletmeler arası işbirliği ve dinamik yetkinliklerin kaynak ve yetenek yenileme üzerindeki etkisi / Effects of inter-firm alliance and dynamic capabilities on resource and competence renewal, from the perspective of network theory
Yazar:BURAK KUZUCU
Danışman: PROF. DR. AYKUT BERBER
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Ağ gömülülüğü = Network embeddedness ; Yenilenme = Renewal ; Yetenek = Ability ; Yetkinlik = Competence ; İşbirliği = Cooperation ; İşletmeler = Businesses
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2016
246 s.
Yapılan literatür taraması ve uygulama dünyasına yönelik gözlemler neticesinde, işletmelerin oluşturduğu farklı işbirliklerinin farklı sonuçlar ürettiğine yönelik çok sayıda bulgu elde edilmiştir. Bazı işbirlikleri katılımcılarına önemli faydalar sunarken, bazı işbirlikleri ise beklentiyi karşılayamamaktadır. Gözlemler neticesinde; bu tez çalışmasının ele aldığı araştırma sorusu şu şekilde tanımlanmaktadır: işbirliği özelinde değişim gösteren karakteristik nitelikler nelerdir ve işletmenin yenilenmesini ne şekilde etkilemektedir? İlk olarak, işbirliği özelinde değişim gösteren karakteristik nitelikleri keşfetmek üzere literatür araştırması ve örnek olay analizi ile geniş kapsamlı bir tanım kümesi oluşturulmuş, sonrasında ise gerekli istatistiksel araçlar kullanılarak tanım kümesinin bütünselliği kontrol edilmiştir. İkinci adım olarak ise; işbirliğinin karakteristik niteliklerinin, dinamik yetkinlikler ile birlikte, işletmenin yenilenmesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda; işbirliğinin karakterini tanımlamak üzere belirlenen niteliklerin, dinamik yetkinliklerin kullanımı aracılığıyla, işletmenin kaynak ve yeteneklerinin yenilenmesi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ortaya konulmuştur.Literatüre katkı olarak; işbirlikleri sonucunda başarılı sonuçlar ve gelişimsel faydalar elde etmek isteyen işletmeler için, ideal işbirliği kurgusunu belirlemek üzere kullanılabilecek bir değerlendirme rehberinin sunulması amaçlanmaktadır.
Through comprehensive literature review and observations on business practices, it was discovered that different inter-firm alliances have potential to produce different results. Some alliances reward their participants, but some others do not get satisfied with the outcomes.In parallel to these observations, main question of this study is defined as following: what are the characteristics of inter-firm alliance and how do they effect on firm's renewal? First of all, an extensive description set was composed through literature search and case study analysis in order to discover the characteristics of inter-firm alliance. After that, the integrity of this description set was controlled by utilizing essential statistical tools. As second phase, we investigated the effects of alliance characteristics on firm's renewal through dynamic capabilities. After detailed statistical analysis, it was observed that inter-firm alliance characteristics have statistically significant impact on firm's resource and competence renewal, being mediated by execution of dynamic capabilities. The contribution to literature can be summarized as follows: the companies willing to achieve successful results thanks to alliances are provided with the list of assessment criteria for evaluating the ideal alliance formation.