Tez No İndirme Tez Künye Durumu
219486
1990 sonrası Kırgızistan dış güvenliği ve Nato / Foreign security of Kyrgyzstan after 1990?th and Nato
Yazar:URMAT ABIL UULU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. SERPİL ÇAKIR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
118 s.
Kırgızistan, Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra yeni bağımsızlığını kazanan diğer devletler gibi sosyo-ekonomik ve siyasi sorunları ile baş başa kaldı. Bu sorunlarının üstesinden gelebilmek için `ulus-devlet' oluşturarak BDT, ŞİÖ, AĞİT, DTÖ gibi ve kurumlara üye oldu. Kırgızistan komşu ülkeleri ile birlikte demokratik ortam, insan hakları konusunda ilerleme kaydetmesine rağmen bu ülkelerin öncelikle iç ve dış faktörlerini tercih etmeleri ile kendi aralarında uyumu zorlaştırmaktadırlar.1994'te ABD, Orta Asya devletlerini NATO'ya ortaklık olarak kabul ederek kendi çıkarları için bölgeye yerleşti. 11 Eylül sonrası Afganistan'da terörist grupların bulunması ve buna yakın olan Orta Asya ülkelerinin jeostratejik önemini arttırdı.Rusya, NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşı çıkmasına rağmen 1997'de Rusya-NATO Ortaklık Konseyi'nin kurulmasını kabul etti. Rusya, bir taraftan Amerika ile yakınlaşarak diğer taraftan ŞİÖ altında faaliyetini arttırarak denge politikası gütmektedir. Çin ise endişelerini belirtse da süper güç olan Amerika'ya karşı gelmenin bedelini ağır ödemek istememektedir.
After the collapse of the Soviet Union Kyrgyzstan, like other newly independent countries, has faced many socio-economic and political problems. To overcome these problems Kyrgyzstan has become `nation-state? and has joined international organizations such as CIS, WTO,OSCE and SCO. Dispute Kyrgyzstan with neighbour countries has made a big step on the princeples of democracy and human rights there was no harmony among these countries because of the influence of intenel and external factors.In 1994, the USA accepted partnership of Kyrgyzstan and neighbour countries to the NATO and settled its army to supply own self-interest. There were many terrorist groups in Afghanistan after September 11?th its gained great importance of Central Asian geopolitical position. İn order to develop regional security Kyrgyzstan is cooperating with Russia and the USA as well.Although Russia was ooposing to the enlargement of NATO toward the East it was accepted to Russia-NATO Partnership Council in 1997.russia has become balance policy with close to America at one side and in other side devoloping activities with SCO. AND EVEN Chine define its worries it dosn?t want to pay high compensation by opposing such superpower as America.