Tez No İndirme Tez Künye Durumu
340657
Adjuvan trastuzumab kullanan her2 pozitif meme kanserli hastalarda hastalıksız sağkalımı etkileyen faktörler / The factors that affect disease free survival in her2 positive breast cancer patients who use adjuvant trastuzumab
Yazar:ŞEYDA GÜNDÜZ
Danışman: PROF. DR. BURHAN SAVAŞ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı / Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Konu:Onkoloji = Oncology
Dizin:Antikorlar-monoklonal = Antibodies-monoclonal ; ErbB reseptörleri = ErbB receptors ; Lenfositler = Lymphocytes ; Meme neoplazmları = Breast neoplasms ; Neoplazmlar = Neoplasms ; Retrospektif çalışmalar = Retrospective studies ; Sağkalım = Survival ; Sağkalım analizi = Survival analysis
Onaylandı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık
Türkçe
2013
37 s.
Giriş: Meme kanseri dünyada kadınlarda en sık tanı alan ve kansere bağlı ölümlerde ikinci neden olan kanserdir. Meme kanserinin rekürrensleri çoğunlukla tanıdan sonraki ilk beş yılda gelişir; Erken evre meme kanserinde rekürrens oranı %20 ile %30 arasında değişmektedir. Trastzumab meme kanseri rekürrens riskini %50 azaltırken sağkalım oranını yaklaşık %30 düzeltir. Çalışmamızda adjuvan trastuzumab tedavisi sonrası hastalıksız sağkalım süresini ve bu süreyi etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçladık. Metot: Erken evre ve lokal ileri evre meme kanseri tanılı kırkyedi hasta çalışmaya dahil edildi. Retrospektif olarak patoloji, tedavi ve tedavi cevabı, laboratuvar verileri toplandı. Bulgular ve Sonuç: tümör derecesi, trastuzumab süresi, verilen kemoterapinin türü, trastuzumab tedavisi öncesi Hemoglobin değeri, trastuzumab tedavisi sonrası 6. ay lenfosit sayısı,12. ay eozinofil ve RDW değerlerinin anlamlı olduğu saptandı. Adjuvan trastuzumab tedavisi alan hastaların hastalıksız sağkalım süresi median 54.5 ay [%95 CI (42.8-66.1)] olarak belirlendi. Tartışma: Bizim çalışmamızda trastuzumab tedavisi sonrası periferik lenfosit sayısında azalmanın prognozla ilişkili olduğu gösterildi. Trastuzumabın oluşturduğu hastalıksız sağ kalım ile ilişkili faktörler genelde literatürle ve çalışma başlangıç hipotezlerimizle uyumlu olmasına karşın periferik lenfosit sayısındaki azalma çalışma hipotezimizin beklentisinin aksineydi
Background: Breast cancer is the most frequently diagnosed in women in the world. Furthermore it is the second cause of cancer-related deaths in the cancer. The patients who have early-stage breast cancer develops recurrence 20%-30% in the first five years after diagnoses. Trastuzumab significantly improves overall survival and disease free survival HER2-positive women with early and locally advanced breast cancer. This study aimed to define factors that affect disease free survival after adjuvant transtuzumab therapy. Methods: Fourty-seven patients treated with trastuzumab for early and locally advanced breast cancer was included in our study. Retrospective data including pathology, treatments and treatment results, rate of recurrence and laboratory tests were collected. Results: Tumor grade, trastuzumab duration, the type of chemotherapy, hemoglobin value before the treatment with trastuzumab, lymphocyte count after 6 months the treatment with trastuzmab were found to be statistically significant. The median disease-free survival time of patients treated with adjuvant trastuzumab 54.5 months [95% CI (42.8-66.1)] Discussion: Our data showed the prognostic relevance of decrease the peripheral blood lymphocyte count after trastuzumab therapy in breast cancer. Although most of the results in this report are harmony with our working hypothesis and literature, the prognostic relevance of decrease in the number of peripheral blood lymphocyte number after adjuvant trastuzumab therapy in breast cancer in somewhat unexpected