Tez No İndirme Tez Künye Durumu
416682
A study on governance arrangements focusing on urban diversity: the case of Beyoglu - İstanbul / Kentsel çeşi̇tli̇li̇ğe odaklanan yöneti̇şi̇m uygulamaları üzeri̇ne bi̇r çalışma: Beyoğlu - İstanbul örneği̇
Yazar:ÖZGE YERSEN
Danışman: PROF. DR. AYDA ERAYDIN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Konu:Şehircilik ve Bölge Planlama = Urban and Regional Planning
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
297 s.
Günümüz kentlerindeki sosyo-ekonomik, kültürel, etnik ve sosyo-demografik çeşitlilik kentsel politika ve planlama alanında her dönem öne çıkan konulardan biri olmuştur. Öte yandan, küreselleşme sürecinin etkileri, artan ulusal ve uluslararası göç hareketleri ve neoliberal politikalar ile birlikte kentsel çeşitlilik kavramı yeni boyutlar kazanmış, kentsel çeşitliliğin etnik farklılıklara dayanan geleneksel tanımı günümüzde yeni yaşam biçimleri, farklı kimlikleri, değerleri ve kişilerin farklı etkinliklerini kapsayacak şekilde genişlemiştir. Neoliberal dönem ile birlikte, devletin yeniden ölçeklendirilmesi süreci içinde devletin dezavantajlı grupların desteklenmesi ve farklı kimliklerin temsiliyeti gibi alanlardaki azalan rolü ve sorumlulukları sorgulanmıştır. Bunun beraberinde gelen, günümüz kentlerindeki sosyal dışlanma, ötekileştirme, sosyo-mekansal ayrışma ve toplumsal eşitsizliğin artması gibi olumsuzluklar kentsel çeşitliliğin yönetişimi konusunu ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmada, Türkiye'de mevcut yönetişim yapısı içinde kentsel çeşitlilik konusuna yönelik bakış açısının, geliştirilen politikaların ve planlama pratiklerinin nasıl şekillendiği üzerinde durulmuş, merkezi ve yerel yönetimlerin bu konudaki eksiklikleri ortaya konmuştur. Farklı yönetişim uygulamalarının kentsel çeşitliliği ele alış biçimleri ve bu bağlamda gerçekleştirdikleri çalışmalar ile bu çalışmalarındaki başarıları ve/veya başarısızlıkları tanımlayan faktörler Istanbul-Beyoğlu örneği üzerinden incelenmiştir. Yapılan çalışma, Türkiye'deki kentsel politikaların ve mekansal planlamanın kentsel çeşitliliğin desteklenmesi ve farklılıkların sağladığı faydalardan yararlanma aşamasına gelmediğini göstermiştir. Buna dayanarak, devletin ve yerel yönetimlerin, farklı aktörlerle işbirliği içinde, kentsel çeşitliliğin desteklenmesi ve sürdürülebilmesi ile çeşitliliğin katkılarından yararlanılabilmesi konusunda yönetişim yapısını yeniden kurgulaması ve planlama prensiplerini bu çerçevede yeniden tanımlanması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kentsel Çeşitlilik, Yönetişim, Yönetişim Uygulamaları, Beyoğlu.
Socio-economic, cultural, ethnic and socio-demographic diversity in contemporary cities has been one of the most featured topics in urban policy and planning, since the impacts of globalization, growing internal and international migration dynamics, and neoliberal policies have changed the traditional definition of diversity based on ethnicity, and introduced new forms of diversity with respect to new identities, lifestyles, values and activities. Within the neoliberal period characterized by state rescaling, decreasing role and responsibilities of the state in various fields, including the empowerment of disadvantaged groups and the representation of diverse identities, has been highly questioned. Besides, increasing social exclusion, socio-spatial segregation and inequalities in cities have revealed the importance of the governance of urban diversity. This study analyzes the approaches, policies and planning practices towards urban diversity in existing governance structure in Turkey, and presents the inefficiencies of the central and local governments in governing urban diversity. Based on a case study conducted in Istanbul-Beyoğlu, the study investigates how different governance arrangements perceive urban diversity, which factors influence their success and/or failure in dealing with diversity, and how they engage in diversity through their activities. This research indicates that contemporary urban policies and planning in Turkey are yet incapable of promoting urban diversity and benefiting from its advantages. Based on this outcome, the study suggests that in collaboration with different governance actors, the central and local governments in Turkey need to reconstruct the existing governance mechanism, and redefine their planning principles to support and sustain urban diversity. Keywords: Urban Diversity, Governance, Governance Arrangements, Beyoglu.